Qoddobada Kooban ee Qorshaha Caymiska Caafimaadka ee Aetna

Wax ka ogoow qorshahaaga caymiska gaarka ah ee hoose ama soo dejiso Hagaha Dheefaha Caafimaadka.

Booqoshooyinka Daryeelka Assaasiga ah ee Bilaashka ah*

Caymiskaaga Aetna, ma lahan khidmada adeegga ceymiska markaad la kulanto dhaktarkaaga daryeelka assaasiga ah (sidoo kale loo yaqaano Adeeg Bixiyaha Daryeelka Aasaasiga ah, ama PCP). Waxaad ula kulmi kartaa PCP-gaaga hubinta fayoqabka iyo markaad xanuunsato. Aetna waxay sidoo kale bixisaa noocyada daryeelka fogaan-aragga ah xaalado badan si aad daryeel u hesho adiga oo gurigaaga raaxaysanaya.

Haddii aanad ka heli karin ballan-qabsiga isla maalinta ah dhakhtarkaaga ama aad leedahay baahi caafimaad oo degdeg ah, xarunta daryeelka degdegga ah ee Aetna ee kuugu dhow ayaa kuu ah xal aad kharash ahaan awoodi karto.

Qorshahaaga ceymiska sidoo kale waxaa ku jira daryeel loo maraayo CVS Health®, kaas oo ku siinaya helitaanka daryeelka aad u baahan tahay, ka caafimaadka maskaxda iyo daryeelka aasaasiga ah si fogaan arag ah adigoona heysta ikhtiyaarka ah in qof ahaan aad dhakhtarka u aragto.

Adeeg Bixiyaha Daryeelka Assaasiga ah/Booqashooyinka Onlaynka Ka Dhacaayo: $0 Khidmada Adeegga Ceymiska
Booqashooyinka Daryeelka Degdegga ah: $15 Khidmada Adeegga Ceymiska
Booqashooyinka Qolka Gurmadka Degdegga ah: $200 Khidmada Adeegga Ceymiska

*Booqashooyinka aad ugu tageyso PCP-gaaga ma lahan khidmada adeegga ceymiska, sikastaba ha ahaatee haddii dhakhtarkaaga uu amro baaritaano ama shaqo shaybaar, waxaad bixin kartaa khidmada adeegga ceymiska ee adeegyadaas.

Dheefaha Caafimaadka Maskaxda iyo Fayoobi-qabida

Caafimaadka shucuurtaada wuxuu muhiim u yahay si la mid ah caafimaadkaaga jidhka. Caymiskaaga waxaa ku jira taageero xirfadle 24/7, noocyo daryeel oo la xaadiro ama fogaan-arag ah iyo dhigaalo onleen ah oo waxtar leh.

Caymiskaaga Aetna waxa kale oo ka mid ah barnaamijyada sida Alma iyo Headway—kuwaasi oo bixiya la-talin da’ kasta ah, oo ay la socdaan dabiibayaal loo heli karo si qof ahaaneed ama si fogaan arag ahba. Labaduba waxay fududeeyaan in la helo adeeg bixiye ku beegan baahiyahaaga gaarka ah. 

Dheefaha Daawada Dhakhtarka Uu Qoro

Aaetna waxay u isticmaashaa Shabakada Farmasiyada Tafaariiqda ee Sav-Rx dheefaha daawada dhakhtarka uu qoro, taas oo ku jiraan 75,000 farmashiye oo dalka oo dhan ah. Waxaa muhiim ah inaad la tagto farmasiga Kaarkaaga Aqoonsiga ee Sax-Rx.

Waxaad boostada ku heli doontaa kaarka Sav-Rx oo gaar ah. Markaad hesho kaarkaaga, booqo savrx.com si aad u furato akoon oo aad u hesho dheefahaaga daawada dhakhtarka uu qoro. Wixii su’aalo ah, kala xidhiidh Sav-Rx lambarka 1-800-228-3108.

Khidmadaha adeega ceymiska ee Rx
Farmashyaha:
daawada ah saadka 30-ka maalin
Ku Iibsashada Boostada:
daawada ah saadka 90-ka maalin
Daawooyinka Ka Hortagga Uurka ee Baddelka u ah Kuwa Kale*
$0
$0
Daawooyinka Lagu Qiimeeyo Waxtarkooda**
$4
$8
Daawooyinka Baddelka u ah Kuwa Kale ee La Doorbidayo
$8
$16
Daawooyinka Shirkadaha Gaarka ah ee La Doorbidayo
$25
$50
Aan La Doorbideynin
$50
$100
*Haddii aad u shaqeyso hay’ad diimeed ceymiskaaga caafimaadka waxaa ka reeban ceyminta ka hortagga uurka sida lagu oggolaaday ee ku xusan ka reebitaanka diimeed ee Affordable Care Act (Sharciga Daryeelka Caafimaad ee La Awoodi Karo). Sikastaba, waxaad midan si bilaash ah kaga heleysaa (adiga oo walibana wax ficil ah sameynin) Kaiser Permanente, inta aad ka diiwaangashan tahay ceymid caafimaad. **Daawooyinka lagu qiimeeyo waxtarkooda waa daawooyin baddel u ah kuwa kale oo loogu talagalay in lagu daaweeyo xaalado caafimaad oo kala duwan.

Dheefaha Aragga

Aetna waxay bixisaa daryeelka indhaha oo dhamaystiran. Tani waxaa ku jira 1 baaritaan oo isha ah 12 bilood kasta oo dhan $15 iyo $600 12 bilood kasta oo loogu talagalay qalabka aragga (sida muraaydaha indhaha, fareemyada iyo dhalada isha la dul saaro). Ku tiirsanayaasha ka yar da’da 19 ayaa helaya 1 joog oo fareemyo iyo muraayado ah sanadkiiba, ama dhalooyinka isha la saaro oo lagu dabarayo 50% lacagaha haraaga lacag jarista kadib.

Maaree Xaaladaha Daba-Dheeraada

Cudurada daba-dheeraada sida sonkorowga, xanuunka raaga ama dhiig-karka ayaa samayn kara tayada nolashaada oo u baahan kara daawayn gaar ah. Nasiib wanaag, waxaa si wax ku ool ah loogu daaweyn karaa qaab nololeed caafimaad leh, daryeelka kahortagga ah iyo maarayn joogto ah. Marki laga soo tago booqashooyinka daryeelka aasaasiga ah ee daryeelka guud iyo gudbinta takhasuslaha, qorshahaaga caymiska wuxuu kaloo bixiyaa:

  • Tabbabarka fayoqabka ee hagida gaarka ah si loo helo oo loogu noolado si caafimaadsan.
  • Barnaamijyo iyo hagitaan laga helo koox daryeel oo la gaar yeelo si ay kaaga caawiyaan inaad maarayso xaaladaada.
  • App-yaasha taleefonka casriga ah ee loogu talagalay barnaamijyada iskala-bixinta ee la gaar yeelay, khilaawada, la-talinta iyo wax kale oo badan.

Dheefaha Dheeraadka ah

Baro wax badan oo ku saabsan dheefaah daryeelka ilkaha, maqalka iyo bacriminta iyo qoys dhisida ee ku jira lacag wada-bixintaada ceymis ee $25 bishiiba ah.

Dental Coverage Options
Progyny Logo
EPIC Hearing

Ku Maarey Dheefahaaga Caafimaadka Akoon Onleen ah

  • Eeg saacadaha iyo xaq u yeelashada dheefaha caafimaadka.
  • Codso ama wax ka baddel ku samee caymiska daryeelka caafimaadka.
  • Marin u hel dukumiintiyada iyo foomamka qorshaha ceymiska.
  • Furan kartaa wada-xiriirada iimaylka ee ku saabsan caymiska.

Khayraadka iyo Taageerada

Caawin u hel codsashada, su'aalaha ku saabsan caymiska, COBRA iyo wax kale oo badan.

Ka wac Adeegga Macaamiisha lambarka 1-877-606-6705 ama iimayl u dir SEIU775BG-caregiver@magnacare.com.

aetna.com

Adeegyada Xubnaha:
1-855-736-9469

Adeegyada Caafimaadka Dhimirka
1-800-424-4047

Khadka Kalkaaliyaha 24-saac
1-800-556-1555

Hel PCP-ga Saxda ah
1-888-982-3862

Caawimada Dhinaca Luuqadda ee Xubinka
1-855-736-9469
myseiu.be/aetna-language

Maqalka EPIC
1-866-956-5400
myseiu.be/epic

Progyny (Taranka iyo Qoys-dhisida)
1-833-233-0517
myseiu.be/progyny

Ku Hel Taageero Luuqadaada

Ka wac Adeegga Macaamiisha lambarka 1-877-606-6705 ama iimayl u dir SEIU775BG-caregiver@magnacare.com.

Waxa lagugu xidhiidhin doonaa wakiil ku hadla afkaaga oo kaa caawin kara su’aalaha ku saabsan codsashada iyo maaraynta dheefahaaga.

Marka lagugu diiwaan geliyo caymiska daryeelka caafimaadka, taageerada luqadda ayaa laga heli doonaa gudaha qorshahaaga caafimaad.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.