Kala dooro midkood uun ceyminta Caafimaadka iyo Ilkaha ama Ilkaha-keliya ee dadka kugu-tiirsan.

Waa inaad lahaataa ceymiska shakhsi ahaaneed si aad ugu darto Coverage for Kids (Caymiska Ilmaha). Kharashku waa marka lagu daro kharashka ceymis-wadaagaada ee $25 bishiiba ah.

*Lacagta aad bil walbo bixinayso ee kharashka (Caymiska Ilmaha) waa isku mid, iyada oo aan loo eegin inta caruur ah oo aad leedahay!

Coverage for Kids (Caymiska Ilmaha)
Caafimaadka iyo Ilkaha

+ $100 /bishii. 

Ku dar caymiska caafimaadka iyo ilkaha carruurta u qalma adigoo bixinaya $100 dheeraad ah bishiiba.

Coverage for Kids (Caymiska Ilmaha)
Ilkaha Kaliya

+ $10 /bishii.

Ku dar caymiska ilkaha oo keliya carruurta u qalma adigoo bixinaya $10 dheeraad ah bishiiba.

Sida uu Coverage for Kids (Caymiska Ilmaha) U Shaqeeyo

Waxaad ku dari kartaa carruurta xaqa u leh (ilaa iyo taariikhdooda dhalashada ee 26aad). Tusaalooyinka qaar ka mid ah carruurta kugu tiirsan ee xaqa leh waxaa kmid ah ilmaha aad dhashay, ilmaha la korsaday, carruurta seeygaaga/xaaskaaga ay dhaleen iyo carruurta lamaanahaaga qoyska.

 • Shaqee ugu yaraan 120 saacadood bishi. Haddii aadan hadda xaq u lahayn, waxaad codsiga buuxin kartaa Inta lagu jiro Open Enrollment (Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Caymiska Caafimaadka) oo Coverage for Kids (Caymiska Ilmaha) ayaa kuu bilaaban doona markaad bilowdo inaad shaqeyso 120 saacadood ama ka badan bishiiba.
 • Buuxi qaybta Coverage for Kids (Caymiska Ilmaha) ee Codsiga Dheefaha Caafimaadka, onleen ahaan ama boostada. Waxaad u baahan doontaa inaad u doorato nooca caymiska carruurtaada (caafimaadka iyo ilkaha ama ilkaha kaliya).
 • Soo gudbi dukumiintiga Xaqiijinta Dadka Kugu si loo cadeeyo xiriirka kaala dhaxeeyo ilmahaaga(carruurtaada) oo uuna la socdo codsigaaga.
 • Bixi kharashka ceymis-wadaaga ee billaha ah ee looga baahan yahay xullashada caymiska ee aad u dooratay carruurtaada

Haddii adiga iyo xaaskaaga/seeygaaga labadiinaba aad caymis ku leedihiin SEIU Healthcare NW Health Benefits Trust, ilmahaaga waxa laga yaabaa in laga diiwaangeliyo oo keliya qorshe ceymis oo uu leeyahay hal waalid. Caymiska ilmahaaga waxaa la isku dubaridi karaa caymisyada kale ee dibadeed ee daryeelka caafimaadka. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan kala xiriir Adeegga Macmiilka lanbarka 1-877-606-6705.

Maya. Haddii aad carruurtaada ka diiwaangeliso caymis, waxaa loo diiwaangelin doonaa isla qorshaha caymsika aad adiga haysato.

Waxaad codsan kartaa markaad xaq u yeelato marka ugu koowaad, inta lagu jiro Open Enrollment (Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Ceymiska Caafimaadka) ama haddii aad ku jirto Marxalad Nololeed Muteysi leh. Goorta caymisku bilaabmayo waxay ku salaysan tahay taariikhda codsigaaga la helay. Wax badan ka ogow.

Habka ugu fudud ee aad ku dalban karto ama wax uga beddeli karto caymiska waa onlaynka adigoo galaaya Akoonkaada Dheefaha Caafimaadka.

Si aad u codsato ama wax ka baddel u samayso adiga oo isticmaalaya boostada ama fakis: Haddii aad heshay Hagaha Dheefaha Caafimaadka oo daabacan, waxaad isticmaali kartaa Codsiga Dheefaha Caafimaadka ee ku jira boostadaada. Ku dir boostada ama fakis codsigaaga oo dhamaystiran cinwaanka ama lambarka fakiska ee ku qoran Codsiga Dheefaha Caafimaadka. Khidmada boostada Mareykanka ayaa la iska rabaa.

Markaad diiwaangeliso carruurta kugu tiirsan, waxaad u baahan doontaa inaad caddayso xiriirka kaala dhaxeeya iyaga ka hor inta uusan caymiska bilaabanin.

Si aad u samayso midaas, waa inaad dukumiinti ka soo gudbisaa cunug walbo oo aad diiwaangeliso. Waxaa lagu taliyaa inaad soo gudbiso dukumiintigaaga(yadaada) oo uu la socdo Codsigaaga Dheefaha Caafimaadka oo dhamaystiran.

Wax Badan Ka Ogow

Markaad caymis leedahay, waa inaad sii wado inaad shaqayso saacadaha loo baahan yahay bil walbo oo aad ku bixiso qaybtaada lacag-wadaaga khidmada ceymiska billaha ah ee laga jaro wakhtiga saxda ah si uu kuugu sii socdo caymiska. Maadaama caymiskaaga shakhsi ahaaneed iyo Coverage for Kids (Caymiska Ilmaha) ay leeyihiin tirada saacadaha shaqada ee la is faro oo kala duwan, waxaad wayni kartaa Coverage for Kids (Caymiska Ilmaha) balse waxaad sii haysan kartaa caymiskaaga shakhsi ahaaneed. Baro wax badan oo ku saabsan sida saacadaha shaqada ay u saameeyaan ceymiskaada.

Si aad u sii haysato Coverage for Kids (Caymiska Ilmaha) waxaad u baahan tahay inaad:

 • Shaqeyso 120 saacadood ama ka badan bil walbo.
 • Ku soo gudbiso saacadahaaga shaqada 60 maalmood gudahooda ka dib bisha aad shaqaysay.
 • Bixiso lacag-wadaaga khidmada ceymiska billaha ah ee lagaa jaro oo dhamaystiran ee adiga iyo carruurta kugu tiirsan.

Haddii aad lumiso caymiska daryeelka caafimaadka, waxaad heli doontaa macluumaad ku saabsan caymiska sii wadida ee laga helo COBRA.

COBRA: (Sharciga Sii Wadashada Caymiska Caafimaad ee Loo-shaqeeyuhu Bixyo) wuxuu caawiyaa daryeel bixiyeyaasha iyo carruurtooda ee lumiyay caymiska daryeelka caafimaadka. Adiga oo u maraya COBRA, markaad lumiso caymiskaaga ama Coverage for Kids (Caymiska Ilmaha) waxaad heli kartaa caymiska daryeelka caafimaad oo kuu sii socda adiga oo bixinaya lacag bil’le ah. Dheeftaada COBRA waxaa maamula Ameriflex. Wixii su’aalo ah ee ku saabsan COBRA wac adegga macaamiisha: 1-877-606-6705.

Xulashooyinka Kale ee Ceymiska Daryeelka Caafimaad: Haddii aad joojisay daryeel bixinta oo aad u baahan tahay inaa hesho caymiska daryeelka caafimaad ee muddada dheer, booqo wahealthplanfinder.org. Waxaad ogaan kartaa haddii aad xaq u leedahay Washington Apple Health oo bilaash ah ama waxaad isla barbardhigi kartaa noocyada kale ee daryeelka caafimaad.

Caddeynta Qofka Kugu Tiirsan

Markaad diiwaangeliso carruurtaada, waa inaad caddayso xiriirka kaala dhaxeeya iyaga ka hor inta uusan caymiska bilaabanin.

Waxaad u baahan tahay inaad soo gudbiso dukumiinti Caddeynaya Qofka Kugu Tiirsan ilmo walbo oo aad diiwaangeliso. Xaqiiji inaad dirto nuqul oo aadan dirin dukumiintiga asalka ah. Xaqiiji inaad ku soo calaamadeyso dukumeentiyadaada magacyadaada koowaad iyo kan awoowgaa iyo afarta tiro ugu danbeeya ee lambarkaaga Sooshiyaal Sekuuritiga. Hoos ka eeg liiska dukumeentiyada la aqbalo.

Waxaad ka diiwaangelin kartaa ilmahaaga aad sida dhabta ah u dhashay adiga (sidoo kale loo yaqaan ilmahaaga dhalasho ahaanta) Coverage for Kids (Caymiska Ilmaha). Waa kan liiska dukumiintiyada la aqbali karo:

 • Warqadda dhalashada dawlada ay bixiso oo ay ku qoran yihiin magacaaga ka waalid ahaan.
 • Canshuur celinta federaalka ee sanadki u danbeeyay oo ay ugu jiraan ilmaha (carruurta) sida qof (dad) kugu tiirsan ahaan una qoran yihiin sida inuu yahay cunugaaga Xaqiiji inaad qariso macluumaadka maaliyadeed.
 • Warqadda isbitaalka oo ay ku yaalaan raadka cagaha ilmaha. Waa inay muujiso magaca waalidka ceymiska leh, seeyga/xaaska waalidka ceymiska leh ama lamaanaha qoyska ka diiwaangashan gobalka ee waalidka ceymiska leh.
 • Warqadda barbaarinta ee maxkamadda ay amartay.
 • Amarka Taageerada Caafimaad ee Ilmaha.
 • Diiwaangelinta Kayd-xogeedka Dadka Xaqa u Leh Dheefaha Militariga (DEERS).
 • Fiisaha J-2 ee ay bixiso dawlada Mareykanka oo ansax ah.

Waxaad ilmaha aad korsanayso ka diiwaangelin kartaa Coverage for Kids (Caymiska Ilmaha). Waa kan liiska dukumiintiyada la aqbali karo:

 • Warqadda dhalashada ama warqadda korsashada.
 • Canshuur celinta federaalka ee sanadki u danbeeyay oo ay ku jiraan ilmaha (carruurta) sida qof kugu tiirsan ahaan una qoran yahay si inuu yahay/tahay cunugaaga Xaqiiji inaad qariso macluumaadkaaga maaliyadeed.
 • Warqadda ama Digreetada Korsashada. Waa inay muujiso magaca waalidka ceymiska leh, seeyga/xaaska waalidka ceymiska leh ama lamaanaha qoyska ka diiwaangashan gobalka ee waalidka ceymiska leh.
 • Warqadda barbaarinta ee maxkamadda ay amartay.
 • Amarka Taageerada Caafimaad ee Ilmaha.
 • Diiwaangelinta Kayd-xogeedka Dadka Xaqa u Leh Dheefaha Militariga (DEERS).
 • Fiisaha J-2 ee ay bixiso Dawlada Mareykanka oo ansax ah.

Waxaad ilmaha aad adeerka/eedada u tahay ka diiwaangelin kartaa Coverage for Kids (Caymiska Ilmaha). Waa kan liiska dukumiintiyada la aqbali karo:

 • Shahaadada Dhalashada ee ilmahaaga iyo sidoo kale shahaadada guur ay dawladdu soo saartay ee muujinaysa xidhiidhka kaala dhexeeya xaaskaaga ama lammaanahaaga. Dukumeentiyada kale ee la isticmaali karo waxaa ka mid ah canshuur celinta federaalka ee 2-di sano ee u danbeeyay gudahooda oo ay ku qoran tahay ama uu ku qoran yahay xaaskaaga/seeygaaga iyo caddaynta wax wada-lahaanshaha (bayaanada amaahda, bayaanada bangiga, bayaanada kiridhit kaadhka, heshiisyada ijaarka/kirada).
 • Canshuur celinta federaalka ee sanadki u danbeeyay oo ay ku jiraan ilmaha (carruurta) sida qof kugu tiirsan ahaan una qoran yihiin diiwaangelinta si ah cunugaaga (xaqiiji inaad qariso macluumaadkaaga maaliyadeed).
 • Warqadda barbaarinta ee maxkamadda ay amartay.
 • Amarka Taageerada Caafimaad ee Ilmaha.
 • Diiwaangelinta Kayd-xogeedka Dadka Xaqa u Leh Dheefaha Militariga (DEERS).
 • Fiisaha J-2 ee ay bixiso Dawlada Mareykanka oo ansax ah.

Waxaad ilmaha aad wakiilka sharciyeed ka tahay ka diiwaangelin kartaa Coverage for Kids (Caymiska Ilmaha). Waa kan liiska dukumiintiyada la aqbali karo:

 • Dukumiintiyada sharciyeed ee dawlada gobalka ama federaalka oo muujinaya xaalada wakiilnimada sharciyeed.
 • Canshuur celinta federaalka ee sanadki u danbeeyay oo ay ku jiraan ilmaha (carruurta) sida qof kugu tiirsan ahaan una qoran yahay si inuu yahay/tahay cunugaaga Xaqiiji inaad qariso macluumaadkaaga maaliyadeed.
 • Warqadda barbaarinta ee maxkamadda ay amartay.
 • Amarka Taageerada Caafimaad ee Ilmaha.
 • Diiwaangelinta Kayd-xogeedka Dadka Xaqa u Leh Dheefaha Militariga (DEERS).
 • Fiisaha J-2 ee ay bixiso Dawlada Mareykanka oo ansax ah.

Waxaad ilmaha aad barbaarinayso ka diiwaangelin kartaa Coverage for Kids (Caymiska Ilmaha). Waa kan liiska dukumiintiyada la aqbali karo:

 • Nuqulka shahaadada cadeeneysa barbaarinta ilmaha iyo nuqulka dukumiintiyada taageerada joogtada ah ee la taaban karo ee ilmaha.
 • Canshuur celinta federaalka ee sanadki u danbeeyay oo ay ku jiraan ilmaha (carruurta) sida qof kugu tiirsan ahaan una qoran yahay si inuu yahay/tahay cunugaaga Xaqiiji inaad qariso macluumaadkaaga maaliyadeed.
 • Warqadda barbaarinta ee maxkamadda ay amartay.
 • Amarka Taageerada Caafimaad ee Ilmaha.
 • Diiwaangelinta Kayd-xogeedka Dadka Xaqa u Leh Dheefaha Militariga (DEERS).
 • Fiisaha J-2 ee ay bixiso Dawlada Mareykanka oo ansax ah.

Waxaad ilmaha uu dhalay lamaanahaaga guriga ka diiwaangelin kartaa Coverage for Kids (Caymiska Ilmaha). Waa kan liiska dukumiintiyada la aqbali karo:

 • Shahaadada Dhalashada ee ilmahaaga iyo sidoo kale shahaadada guur ay dawladdu soo saartay ee muujinaysa xidhiidhka kaala dhexeeya xaaskaaga ama lammaanahaaga. Dukumeentiyada kale ee la isticmaali karo waxaa ka mid ah canshuur celinta federaalka ee 2-di sano ee u danbeeyay gudahooda oo ay ku qoran tahay ama uu ku qoran yahay xaaskaaga/seeygaaga iyo caddaynta wax wada-lahaanshaha (bayaanada amaahda, bayaanada bangiga, bayaanada kiridhit kaadhka, heshiisyada ijaarka/kirada).
 • Amarada maxkamadda oo u magacaabayo lamaanaha qoyska inuu yahay wakiilka sharciyeed.
 • Canshuur celinta federaalka ee sanadki u danbeeyay oo ay ku jiraan ilmaha (carruurta) sida qof kugu tiirsan ahaan una qoran yahay si inuu yahay/tahay cunugaaga Xaqiiji inaad qariso macluumaadkaaga maaliyadeed.
 • Warqadda barbaarinta ee maxkamadda ay amartay.
 • Amarka Taageerada Caafimaad ee Ilmaha.
 • Diiwaangelinta Kayd-xogeedka Dadka Xaqa u Leh Dheefaha Militariga (DEERS).
 • Fiisaha J-2 ee ay bixiso Dawlada Mareykanka oo ansax ah.

**Haddii aad diiwaangelineyso ilmo uu dhalay ama ay dhashay lamaanahaaga guriga, waxaad u baahan doontaa inaad buuxiso warqada dhaarta. Ka wac Adeegga Macaamiisha ee SEIU 775 Benefits Group si aad caawin u hesho lambarka 1-877-606-6705.

circle-exclamation

 Waxaa lagu taliyaa inaad soo gudbiso dukumiintigaaga(yadaada) Xaqiijinta Qofka(Dadka) Kugu Tiirsan oo uu la socdo Codsigaaga Dheefaha Caafimaadka.

Haddii kale, waxaad haysataa 60 maalmood ka dib marka codsigaaga la helo si aad u soo gudbiso. Wakhtiga kama dambaysta ah ee soo gudbinta dukumentiyada Xaqiijinta Qofka(Dadka) Kugu Tiirsan si Loogu Diiwaangeliyo Open Enrollment (Is-diiwaangelinta Furan) waa Sebtembar 30-keeda.

Ku Maarey Dheefahaaga Caafimaadka Akoon Onleen ah

 • Eeg saacadaha iyo xaq u yeelashada dheefaha caafimaadka.
 • Codso ama wax ka baddel ku samee caymiska daryeelka caafimaadka.
 • Marin u hel dukumiintiyada iyo foomamka qorshaha ceymiska.
 • Furan kartaa wada-xiriirada iimaylka ee ku saabsan caymiska.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.