Taageerada Waxbarashada

Kheyraadka Waxbarashada iyo Taageerada Daryeel Bixiyaha

Hoos waxaa ku qoran qaar kamid ah su’aalaha ugu badan ee la iska weydiiyo Member Resource Center (Xarunta Macluumaadka ee Xubinka, MRC). Haddii aadan heli karin jawaabta aad raadinayso, ogoow inaad la soo xidhiidhi karto MRC.

Member Resource Center (Xarunta Macluumaadka ee Xubinka, MRC)
1-866-371-3200

Miyaad qabtaa su’aalo ku saabsan shahaado siinta ama ma u baahan tahay taageero?

Waxaad kula xidhiidhi kartaa Member Resource Center (Xarunta Macluumaadka ee Xubinka, MRC) taleefanka ama iimaylka, cinwaanka mrc@myseiubenefits.org.
Isniin ilaa Jimce 8 a.m. ilaa 4:30 p.m. Pacific Time. Xiritaannada Xilliyada Fasaxa

 
Waxaad ku heli kartaa caawimo Ingiriisi, Ruush, Isbaanish, Cantonese, Fiyatnaamiis iyo Kuuriyaan, iyadoo taageero kale loo heli karo luqado dheeraad ah.

Su’aalaha Ugu Badan

Hoos waxaa ku qoran qaar kamid ah su’aalaha ugu badan ee la iska weydiiyo xarunteena Member Resource Center (Xarunta Macluumaadka ee Xubinka, MRC).

Tabbabar 

Adeeg Bixiyeyaasha Shaqsiyadeed: Fadlan la xidhiidh Consumer Direct Care Network Washington (CDWA) si aad u xaqiijiso inaad haysato taariikhda saxda ah.

Adeeg Bixiyeyaasha Hay’ada: Fadlan la xidhiidha loo-shaqeeyihiina. 

Loo-shaqeeyahaaga ayaa ka jawaabi kara su’aalaha ku saabsan lacag ku helidda wakhtiga tabbabarka. SEIU 775 Benefits Group kama jawaabi karto su’aalaha ku saabsan mushaharka.

Waxaad arki kartaa koorsooyin walbo oo aad bogtay adigoo tagaya My Training Activity (Hawsha Tabbabarkayga) oo ku jirta Caregiver Learning Center (Xarunta Waxbarashada Daryeel Bixiyaha) ee My Benefits. Waxaad sidoo kale kala soo degi kartaa shahaadaada koorsada ee rasmiga ah halkan si aad meel u dhigato.

Uma baahnid inaad u soo gudbiso shahaadooyinka dhammaystirka koorsada loo-shaqeeyahaaga si aad dhibco ugu hesho tababarkaaga. Loo-shaqeeyahaagu wuxuu heli doonaa diiwaano cusub oo ku saabsan dhammaystirka koorsadaada 5 maalmood oo shaqo gudahood.

Haddii uu fasal ku seego, gal My Benefits oo tag Hagaha Caregiver Learning Center (Xarunta Waxbarashada Daryeel Bixiyaha) si aad uga doorato noocyada soo socda oo aad u gudo fasalka.

Booqo Hagaha Caregiver Learning Center (Xarunta Waxbarashada Daryeel Bixiyaha) si aad wax badan u ogaato.

Warqada natiijooyinka ee rasmi ah waxaa ku jiro diiwaanada tabbabarada aad u qalanto ee ku aadan shahaada siintaada. Tani waa diiwaan rasmi ah oo la mid ah warqada natiijooyinka ee kuleejka.

Adeeg Bixiyaha Shaqsiyadeed (IP): iimayl transcripts@myseiubenefits.org.

Adeeg bixiyaha Hay’ada (AP): la xidhiidh loo-shaqeeyahaaga si aad u codsato warqada natiijooyinka ee rasmi ah.

Caregiver Learning Center (Xarunta Waxbarashada Daryeel Bixiyaha) 

Wixii su’aalo ah ee ku saabsan gelidda, iska diiwaangelinta tabbabarka iyo ku dhameystirida koorsooyinka onleen ahaan booqo Hagaha Caregiver Learning Center (Xarunta Waxbarashada Daryeel Bixiyaha).

Shahaada Siinta Caawiyaha Daryeelka Guriga (HCA)

Wax badan ka ogoow noqoshada HCA iyo Imtixaanka Prometrics. 

Codsiga iyo Shahaado Siinta
Waaxda Caafimaadka: hmccreview@doh.wa.gov | 360-236-2700

Imtixaanka Kaaliyaha Daryeelka Guriga
Prometric: wahca@prometric.com | 1-800-324-4689

Noqoshada HCA Mushahar Qaata oo Shahaado Haysta
Shaqaalaha daryeelka Muddada Dheer ee Department of Social and Health Services (Waaxda Adeegyada Bulshada iyo Caafimaadka) Hogaamiyeyaasha ayaa kaa caawin kara geedi-socodka noqoshada HCA mushar qaato oo shahaado haysta.

Member Resource Center (Xarunta Macluumaadka ee Xubinka, MRC) way xiran tahay maalmahan fasaxa ee soo socda:

Maalinta Koowaad ee Sannadka Cusub
Maalinta Martin Luther King Jr.
Memorial Day (Xuska Ciidamada Maraynkan ee Geeriyooday)
Juneteenth observed (Maalinta Dhamaadka Addoonsiga)
Maalinta Xorriyada
Maalinta Shaqaalaha
Veterans Day (Maalinta Halyeeyada Ciidanka)
Maalinta Mahadnaqa
Kirismaska 12/25 – 12/29

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.