ជំនួយគាំទ្រការរៀនសូត្រ

ធនធានសិក្សា និងជំនួយអ្នកថែទាំ

ខាងក្រោមនេះគឺជា សំណួរទូទៅបំផុតមួយចំនួនរបស់មជ្ឈមណ្ឌលធនធានសមាជិក។ ប្រសិនបើអ្នករកមិនឃើញចម្លើយដែលអ្នកកំពុងស្វែងរក សូមទាក់ទង MRC។

មជ្ឈមណ្ឌលធនធានសមាជិក
1-866-371-3200

មានសំណួរអំពីវិញ្ញាបនបត្រ ឬត្រូវការជំនួយការបណ្តុះបណ្តាល?

អ្នកអាចទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសមាជិក (MRC) តាមទូរសព្ទ ឬអ៊ីមែលតាមរយៈ mrc@myseiubenefits.org
ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ចាប់ពីម៉ោង 8 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 4:30 រសៀល ម៉ោងប៉ាស៊ីហ្វិក។ ការបិទដំណើរការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាក

 
អ្នកអាចទទួលបានជំនួយជាភាសាអង់គ្លេស រុស្ស៊ី អេស្ប៉ាញ កាតាំង វៀតណាម និងកូរ៉េ ជាមួយនឹងជំនួយផ្សេងទៀតដែលមានសម្រាប់ភាសាបន្ថែម។

សំណួរទូទៅ

ខាងក្រោមនេះគឺជា សំណួរទូទៅបំផុតមួយចំនួនរបស់មជ្ឈមណ្ឌលធនធានសមាជិករបស់យើង។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល 

អ្នកផ្ដល់សេវាជាលក្ខណៈបុគ្គល៖ សូមទាក់ទង Consumer Direct Care Network Washington (CDWA) ដើម្បីប្រាកដថាអ្នកមានកាលបរិច្ឆេទត្រឹមត្រូវ។

អ្នកផ្ដល់សេវាជាទីភ្នាក់ងារ៖ សូមទាក់ទងនិយោជករបស់អ្នក។ 

និយោជករបស់អ្នកអាចឆ្លើយសំណួរអំពីការទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ម៉ោងបណ្តុះបណ្តាល។ SEIU 775 Benefits Group មិនអាចឆ្លើយសំណួរទាក់ទងនឹងប្រាក់ឈ្នួលបានទេ។

អ្នកអាចឃើញវគ្គសិក្សាណាមួយដែលអ្នកបានបញ្ចប់ដោយចូលទៅកាន់ My Training Activity (សកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាលរបស់ខ្ញុំ) នៅក្នុង Caregiver Learning Center (មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសម្រាប់អ្នកថែទាំ) នៅ My Benefits (អត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំ)។ អ្នកក៏អាចទាញយកវិញ្ញាបនបត្រវគ្គសិក្សាផ្លូវការរបស់អ្នកសម្រាប់កំណត់ត្រាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅទីនេះផងដែរ។

អ្នកមិនចាំបាច់ដាក់បញ្ជូនវិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់វគ្គសិក្សាទៅនិយោជករបស់អ្នក ដើម្បីទទួលបានឥណទានសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលរបស់អ្នកនោះទេ។ និយោជករបស់អ្នកនឹងទទួលបានកំណត់ត្រាថ្មីៗអំពីការបញ្ចប់វគ្គសិក្សារបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល 5 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។

ប្រសិនបើអ្នកបានខកខានម៉ោងសិក្សា សូមចូលទៅកាន់ My Benefits (អត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំ) ហើយចូលទៅកាន់ Caregiver Learning Center (មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសម្រាប់អ្នកថែទាំ) ដើម្បីជ្រើសរើសពីជម្រើសនាពេលខាងមុខ ដើម្បីរៀបចំម៉ោងសិក្សាដែលខកខាន។

សូមចូលទៅកាន់មគ្គុទេសក៍មជ្ឍមណ្ឌលសិក្សាសម្រាប់អ្នកថែទាំដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម។

ប្រតិបត្តិពិន្ទុផ្លូវការរួមមានកំណត់ត្រានៃការបណ្តុះបណ្តាលដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់របស់អ្នកចំពោះវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់របស់អ្នក។ នេះគឺជាកំណត់ត្រាផ្លូវការស្រដៀងនឹងប្រតិបត្តិពិន្ទុមហាវិទ្យាល័យ។

អ្នកផ្ដល់សេវាជាលក្ខណៈបុគ្គល (IP)៖ អ៊ីមែល transcripts@myseiubenefits.org

អ្នកផ្តល់សេវាដែលជាទីភ្នាក់ងារ (AP)៖ ទាក់ទងនិយោជករបស់អ្នកដើម្បីស្នើសុំប្រតិបត្តិពិន្ទុផ្លូវការ។

Caregiver Learning Center (មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសម្រាប់អ្នកថែទាំ) 

សម្រាប់សំណួរអំពីការចូលគណនី ចុះឈ្មោះចូលរៀន និងបញ្ចប់វគ្គសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិត សូមចូលទៅកាន់ មគ្គុទ្ទេសក៍មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសម្រាប់អ្នកថែទាំ

វិញ្ញាបនបត្រជំនួយការថែទាំតាមផ្ទះ (Home Care Aide, HCA)

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការក្លាយជា HCA និងការប្រឡង Prometrics។ 

ពាក្យស្នើសុំ និងវិញ្ញាបនបត្រ
ក្រសួង​សុខាភិបាល៖ hmccreview@doh.wa.gov | 360-236-2700

ការប្រឡងជំនួយការថែទាំតាមផ្ទះ
Prometric៖ wahca@prometric.com | 1-800-324-4689

ក្លាយជា HCA ដែលទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល និងមានការបញ្ជាក់
ក្រសួងសេវាសង្គម និងសុខាភិបាល (Department of Social and Health Services, DSHS) បុគ្គលិកថែទាំរយៈពេលវែង កម្មវិធីរុករក អាចជួយអ្នកឱ្យបញ្ចប់ដំណើរការប្រែក្លាយជា HCA ដែលទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល និងមានការបញ្ជាក់បាន។

មជ្ឈមណ្ឌលធនធានសមាជិកត្រូវបានបិទនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកខាងក្រោម៖

ទិវាបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី
ទិវា Martin Luther King Jr.
ទិវារលឹកការចងចាំ
ទិវា Juneteenth observed
ទិវាបុណ្យឯករាជ្យ
ទិវាពលកម្ម
ទិវាអតីតយុទ្ធជន
ទិវាបុណ្យ Thanksgiving
បុណ្យណូអែល 12/25 – 12/29

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.