អ្នកអាចប្រើគណនីអនឡាញរបស់អ្នកដើម្បី៖

  • មើលចំនួនម៉ោង និងសិទ្ធិទទួលបានការធានារ៉ាប់រងសុខភាព Caregiver Kicks និងកម្មវិធី Headspace Care។

  • ស្នើសុំ ឬធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចំពោះការធានារ៉ាប់រងលើការថែទាំសុខភាព។

  • បន្ថែមកុមារទៅក្នុងការធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក។

  • ចូលប្រើឯកសារ និងទម្រង់ផែនការផ្សេងៗ។

អ្នកក៏មើលប្រវត្តិការទូទាត់ និងចុះឈ្មោះប្រើការប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមអ៊ីមែលអំពីការធានារ៉ាប់រងផងដែរ។

ទទួលបានជំនួយគាំទ្រគណនីជាភាសា។

នៅពេលនេះ អ្នកអាចបង្កើតគណនីជាភាសាអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណោះ។ សូមទាក់ទងផ្នែកសេវាបម្រើអតិថិជនតាមលេខ 1-877-606-6705 ដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយអ្នកតំណាងជាភាសារបស់អ្នក។

បង្កើតគណនីអត្ថប្រយោជន៍សុខភាព

ចូលទៅកាន់ myseiu.be/enroll ហើយអនុវត្តតាមរយៈជំហានទាំងនេះ។

1. ជ្រើសរើស REGISTER AS A NEW USER (ចុះឈ្មោះជាអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មី)
2. បញ្ចូលលេខសម្គាល់សមាជិករបស់អ្នក ឬ SSN និងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។ បន្ទាប់មកជ្រើសរើស NEXT (បន្ទាប់)
3. ពិនិត្យ និងទទួលយក ខ និងលក្ខខណ្ឌ។ ជ្រើសរើស NEXT (បន្ទាប់)

4. បង្កើតឈ្មោះអ្នកប្រើ ពាក្យសម្ងាត់ និងសំណួរសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក។ ជ្រើសរើស NEXT (បន្ទាប់)

5. បញ្ចូលព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក ហើយជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រទំនាក់ទំនង និងភាសាដែលអ្នកពេញចិត្ត។ ជ្រើសរើស SAVE COMMUNICATION (រក្សាទុកការប្រាស្រ័យទាក់ទង)

6. ជ្រើសរើស SAVE ACKNOWLEDGMENTS (រក្សាទុកការទទួលស្គាល់)

នៅពេលដែលអ្នកបានចូលគណនី អ្នកនឹងឃើញផ្ទាំងគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកដែលអ្នកអាច៖

  • មើលចំនួនម៉ោងដែលអ្នកបានធ្វើការ និងផ្ទៀងផ្ទាត់សិទ្ធិទទួលបាន។
  • ចុះឈ្មោះ ឬមើលព័ត៌មានការធានារ៉ាប់រងបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក។
  • មើលសារនៅក្នុងប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នក។
  • ចូលប្រើមុខងារការជជែកផ្ទាល់ស្វែងរកជំនួយ។

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.