Bạn có thể dùng tài khoản trực tuyến của mình để:

  • Xem số giờ và tư cách đủ điều kiện hưởng bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, Caregiver Kicks và Headspace Care.

  • Nộp đơn đăng ký hoặc thực hiện các thay đổi đối với bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.

  • Thêm các con vào gói bảo hiểm của bạn.

  • Truy cập các mẫu đơn và tài liệu về chương trình bảo hiểm.

Bạn cũng có thể xem lịch sử thanh toán và đăng ký nhận thông tin liên lạc về bảo hiểm qua email.

Nhận hỗ trợ về tài khoản bằng ngôn ngữ của bạn.

Hiện tại, bạn chỉ có thể tạo tài khoản bằng tiếng Anh. Hãy liên hệ với Dịch Vụ Khách Hàng theo số 1-877-606-6705 để được kết nối với một người đại diện bằng ngôn ngữ của bạn.

Tạo Tài Khoản Phúc Lợi Y Tế

Hãy truy cập trang myseiu.be/enroll và làm theo các bước sau.

1. Chọn REGISTER AS A NEW USER (ĐĂNG KÝ LÀM NGƯỜI DÙNG MỚI).
2. Nhập ID thành viên hoặc SSN và thông tin cá nhân của bạn. Sau đó chọn NEXT (TIẾP THEO).
3. Xem và chấp nhận Điều Khoản và Điều Kiện. Chọn NEXT (TIẾP THEO).

4. Tạo tên người dùng, mật khẩu và câu hỏi bảo mật. Chọn NEXT (TIẾP THEO).

5. Nhập thông tin liên hệ của bạn và chọn phương thức giao tiếp cũng như ngôn ngữ mà bạn ưa dùng. Chọn SAVE COMMUNICATION (LƯU THÔNG TIN LIÊN HỆ).

6. Chọn SAVE ACKNOWLEDGMENTS (LƯU THÔNG TIN XÁC NHẬN).

Sau khi đăng nhập, bạn sẽ thấy trang tổng quan nơi bạn có thể:

  • Xem số giờ bạn đã làm việc và xác minh tư cách đủ điều kiện.
  • Đăng ký hoặc xem thông tin bảo hiểm hiện tại của bạn.
  • Xem thư trong hộp thư đến của bạn.
  • Truy cập tính năng Live Help Chat (Trò Chuyện Trợ Giúp Trực Tiếp).

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.