Hỗ Trợ Học Tập

Nguồn Trợ Giúp Về Học tập Và Hỗ Trợ Chăm Sóc Viên

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp nhất mà Member Resource Center (Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên) nhận được. Nếu không tìm thấy câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm, hãy liên hệ với MRC.

Member Resource Center (Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên)
1-866-371-3200

Bạn có câu hỏi về chứng chỉ hoặc cần được hỗ trợ về đào tạo?

Bạn có thể liên hệ với Member Resource Center (Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên – MRC) qua điện thoại hoặc email, tại địa chỉ mrc@myseiubenefits.org.
Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8:00 sáng đến 4:30 chiều (theo Giờ Thái Bình Dương). Đóng Cửa Vào Ngày Lễ

 
Bạn có thể nhận trợ giúp bằng tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Quảng Đông, tiếng Việt và tiếng Hàn, ngoài ra còn có dịch vụ hỗ trợ bằng các ngôn ngữ khác.

Câu Hỏi Thường Gặp

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp nhất mà Member Resource Center (Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên) nhận được.

Đào Tạo 

Nhà Cung Cấp Cá Nhân: Hãy liên hệ với Consumer Direct Care Network Washington (CDWA) để đảm bảo bạn có thông tin về ngày giờ chính xác.

Nhà Cung Cấp Đại Lý: Hãy liên hệ với chủ lao động của bạn. 

Chủ lao động của bạn có thể giải đáp các câu hỏi về việc trả lương cho thời gian bạn tham gia khóa đào tạo. SEIU 775 Benefits Group không thể giải đáp các câu hỏi liên quan đến tiền lương.

Bạn có thể xem bất kỳ khóa học nào mình đã hoàn thành bằng cách truy cập trang My Training Activity (Hoạt Động Đào Tạo Của Tôi) trong Caregiver Learning CenterCaregiver Learning Center (Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên) trên My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi). Bạn cũng có thể tải xuống chứng chỉ khóa học chính thức để lưu vào hồ sơ cá nhân tại đây.

Bạn không cần phải nộp chứng chỉ hoàn thành khóa học cho chủ lao động để nhận được tín chỉ cho khóa đào tạo của mình. Chủ lao động sẽ nhận được hồ sơ cập nhật về việc bạn hoàn thành khóa học trong vòng 5 ngày làm việc.

Nếu bạn đã bỏ lỡ một lớp học, hãy đăng nhập vào trang My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi), chuyển đến Caregiver Learning Center (Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên) và chọn trong số các lớp học sắp diễn ra để học bù lớp mà bạn đã bỏ lỡ.

Hãy truy cập Tài Liệu Hướng Dẫn Về Caregiver Learning Center (Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên) để tìm hiểu thêm.

Bảng điểm chính thức bao gồm hồ sơ về khóa đào tạo đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ. Đây là một hồ sơ chính thức tương tự như bảng điểm đại học.

Nhà Cung Cấp Cá Nhân (IP): email transcripts@myseiubenefits.org.

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Của Đại Lý (AP): liên hệ với chủ lao động của bạn để yêu cầu họ cung cấp bảng điểm chính thức.

Caregiver Learning Center (Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên) 

Nếu có câu hỏi về việc đăng nhập, đăng ký tham gia khóa đào tạo và hoàn thành các khóa học trực tuyến, hãy truy cập Tài Liệu Hướng Dẫn Về Caregiver Learning Center (Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên).

Chứng Chỉ Hộ Lý Chăm Sóc Tại Nhà (HCA)

Hãy tìm hiểu thêm về cách trở thành HCA và Kỳ Thi Của Prometrics. 

Đơn Đăng Ký và Chứng Nhận
Bộ Y Tế: hmccreview@doh.wa.gov | 360-236-2700

Kỳ Thi Cấp Chứng Chỉ Hộ Lý Chăm Sóc Tại Nhà
Prometric: wahca@prometric.com | 1-800-324-4689

Cách Trở Thành HCA Được Trả Lương Và Được Cấp Chứng Chỉ
Các Chuyên Viên Định Hướng thuộc Lực Lượng Chăm Sóc Dài Hạn của Sở Dịch Vụ Y Tế và Xã Hội Tiểu Bang Washington có thể giúp bạn hoàn tất quá trình trở thành HCA được trả lương và được cấp chứng chỉ.

Member Resource Center (Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên) đóng cửa vào các ngày lễ sau đây:

Ngày Tết
Ngày Lễ Martin Luther King Jr
Ngày Tưởng Niệm Liệt Sĩ
Ngày Lễ Juneteenth
Ngày Quốc Khánh
Ngày Lễ Lao Động
Ngày Cựu Chiến Binh
Ngày Lễ Tạ Ơn
Ngày Lễ Giáng Sinh 25/12 – 29/12

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.