Tham gia Secure Retirement Plan (Chương Trình Hưu Trí An Toàn) thật dễ dàng.

Bạn chỉ cần bắt đầu làm việc trong vai trò chăm sóc viên.

Sau 6 tháng đảm nhiệm vai trò chăm sóc viên, bạn sẽ nhận được khoản đóng góp từ chủ lao động dựa trên số giờ bạn làm việc. Vào tháng thứ 7 hoặc tháng thứ 8 đảm nhiệm vai trò chăm sóc viên, bạn sẽ nhận được thư chào mừng qua đường bưu điện, trong đó có thông tin về cách tạo tài khoản hưu trí và chọn người thụ hưởng.

Tiền trong tài khoản của bạn luôn là của bạn. Đối với hầu hết các trường hợp, số tiền đó sẽ mang hình thức khoản lương hưu hằng tháng mà bạn có thể rút khi bước sang tuổi 65. Để xem khoản đóng góp và quản lý người thụ hưởng, hãy đăng nhập trực tiếp vào tài khoản của bạn thông qua trang web Retirement: My Plan.

Câu Hỏi Thường Gặp

Trong trường hợp có xung đột giữa những điểm nổi bật này và tài liệu về chương trình, thì tài liệu về chương trình sẽ được ưu tiên áp dụng.

Những chủ lao động đóng góp vào quỹ hưu trí:

 • Tiểu Bang Washington (Nhà Cung Cấp Cá Nhân)
 • Addus HomeCare
 • Amicable HealthCare
 • Catholic Community Services
 • CDWA
 • Chesterfield Services
 • Concerned Citizens
 • First Choice In-Home Care
 • Full Life Care
 • Korean Women’s Association
 • Millennia
 • All Ways Caring

Chủ lao động sẽ đóng góp vào tài khoản hưu trí của bạn cho mỗi giờ bạn làm công việc được bảo hiểm với tư cách là chăm sóc viên sau khi bạn tham gia Chương Trình. Mức đóng góp có thể khác nhau giữa các chủ lao động tùy theo Thỏa Thuận Thương Lượng Tập Thể (CBA) của họ. Hãy xem CBA hiện hành trên trang web của Liên Đoàn hoặc hỏi chủ lao động của bạn.

Không. Các khoản đóng góp cho SRP là do chủ lao động của bạn thực hiện và không bị khấu trừ vào tiền lương của bạn. Mức đóng góp được xác định trong cuộc thương lượng giữa SEIU 775 và chủ lao động của bạn, đồng thời được nêu trong Thỏa Thuận Thương Lượng Tập Thể.

Milliman là bên quản lý Secure Retirement Plan (Chương Trình Hưu Trí An Toàn) và là một đối tác đáng tin cậy. Họ sẽ gửi cho bạn các bản sao kê tài khoản, email quan trọng và nhiều thông tin khác.

Hãy đảm bảo Milliman có thông tin liên hệ mới nhất của bạn bằng cách đăng nhập vào Retirement: My Plan hoặc gọi điện cho Milliman theo số 1-800-726-8303.

Hãy truy cập Retirement: My Plan để nhận hướng dẫn về cách tạo thông tin đăng nhập nếu bạn muốn truy cập trực tuyến thông tin tài khoản của mình. Từ Retirement: My Plan, bạn sẽ được chuyển tiếp đến tài khoản Secure Retirement Plan (Chương Trình Hưu Trí An Toàn) do Milliman quản lý, hoặc bạn cũng có thể truy cập trực tiếp vào trang web millimanbenefits.com.

Nói chung, bạn phải đủ 65 tuổi trở lên thì mới được nhận khoản tiền chi trả từ Chương Trình. Tài khoản SRP của bạn được thanh toán như thế nào là tùy thuộc vào số tiền bạn có trong tài khoản.

 • Nếu bạn 65 tuổi trở lên và tài khoản của bạn có hơn $2.400, thì khoản tiền hưu trí sẽ được chi trả hằng tháng (trừ đi các khoản thuế bắt buộc).
 • Nếu bạn đủ 65 tuổi trở lên, không còn làm việc nữa và tài khoản của bạn có dưới $2.400, thì khoản tiền hưu trí sẽ được chi trả theo hình thức khoản thanh toán một lần (trừ đi các khoản thuế bắt buộc).

Chương Trình này không được thiết lập để nhận khoản đóng góp của người tham gia. Chủ lao động đóng góp vào tài khoản của bạn cho mỗi giờ đã làm theo Thỏa Thuận Thương Lượng Tập Thể sau khi bạn trở thành người tham gia (6 tháng sau giờ đầu tiên bạn làm việc với tư cách là chăm sóc viên). Nếu muốn đóng góp cho lúc nghỉ hưu, bạn có thể đóng góp vào IRA

Các khoản đầu tư cho chương trình do Bên Được Ủy Thác chỉ đạo và được quản lý bởi các chuyên gia đầu tư để tăng trưởng theo thời gian và bổ sung vào khoản tiết kiệm hưu trí của bạn. SRP sử dụng quỹ ngày mục tiêu để đa dạng hóa khoản đầu tư của bạn dựa trên ngày sinh của bạn.

Nếu bạn được thụ hưởng, thì số tiền trong Secure Retirement Plan (Chương Trình Hưu Trí An Toàn – SRP) là của bạn, ngay cả sau khi bạn không còn làm chăm sóc viên được trả lương nữa!

Chủ lao động trước đây của bạn sẽ không còn đóng góp vào tài khoản của bạn nữa, nhưng bạn có thể xem số dư tài khoản và quản lý tài khoản của mình trực tuyến thông qua trang web Retirement: My Plan do Milliman quản lý. 

Nếu không còn là chăm sóc viên nữa, tại sao tôi phải đợi mới được nhận tiền?
Mục đích của Chương Trình là giúp cung cấp cho bạn khoản thu nhập khi về hưu. Dữ liệu của chương trình cho thấy rằng nhiều chăm sóc viên nghỉ rồi quay lại làm việc trong vòng 24 tháng. Đó là lý do tại sao nếu tài khoản của bạn có giá trị từ $2.400 trở lên, ngay cả khi bạn không tiếp tục công việc chăm sóc, thì Các Bên Được Ủy Thác đã ưu tiên tài khoản đó chỉ chi trả khi bạn đủ 65 tuổi trở lên. Chăm sóc là công việc khó khăn và không phải ai cũng chọn nghề này. Nếu tài khoản của một chăm sóc viên có dưới $2.400 và chăm sóc viên đó không làm việc trong 24 tháng, dữ liệu cho thấy có khả năng họ sẽ không quay trở lại nghề này nữa, thì Chương Trình sẽ phân bổ quỹ để họ có thể củng cố khoản tiết kiệm hưu trí của mình trong chương trình của chủ lao động mới nếu họ chọn. Tin vui là tiền của bạn vẫn được đầu tư trong 24 tháng đó nên vẫn có cơ hội tiếp tục tăng lên. Nếu bạn quay lại làm việc cho chủ lao động trước đây hoặc một chủ lao động khác theo thỏa thuận thương lượng tập thể, thì các khoản đóng góp của bạn sẽ tự động tiếp tục được chuyển vào tài khoản của bạn.

Retirement: My Plan

Sau khi tham gia SRP, bạn có thể truy cập tài khoản Retirement: My Plan (do Milliman quản lý).

 • Xem số dư của bạn và theo dõi quá trình tiền của bạn tăng lên.
 • Truy cập các tài liệu về chương trình và bản sao kê tài khoản.
 • Ghi tên người thụ hưởng.*
* Người thụ hưởng là người sẽ được hưởng số tiền trong tài khoản của bạn trong trường hợp bạn qua đời.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.