Secure Retirement Plan ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਅਸਾਨ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਵਜੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਜਾਂ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਆਗਤੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਖਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, 65 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ: ਮਾਈ ਪਲਾਨ (Retirement: My Plan) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ।

ਆਮ ਸਵਾਲ

ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (plan documents) ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਲਾਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਐਂਪਲੌਇਅਰ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ:

 • State of Washington (ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ)
 • Addus HomeCare (ਐਡੱਸ ਹੋਮ ਕੇਅਰ)
 • Amicable HealthCare (ਐਮਿਕੇਬਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ)
 • Catholic Community Services (ਕੈਥਲਿਕ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼)
 • CDWA
 • Chesterfield Services (ਚੈਸਟਰਫ਼ੀਲਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼)
 • Concerned Citizens (ਕੰਸਰਨਡ ਸਿਟਿਜ਼ਨਜ਼)
 • First Choice In-Home Care (ਫ਼ਸਟ ਚੌਇਸ ਇਨ-ਹੋਮ ਕੇਅਰ)
 • Full Life Care (ਫ਼ੁਲ ਲਾਈਫ਼ ਕੇਅਰ)
 • Korean Women’s Association (ਕੋਰੀਅਨ ਵਿਮੈਨਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ)
 • Millennia (ਮਿੱਲੇਨੀਆ)
 • All Ways Caring (ਆੱਲ ਵੇਜ਼ ਕੇਅਰਿੰਗ)

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਪਲੌਇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਉਸ ਘੰਟੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਂਪਲੌਇਅਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸਮਝੌਤੇ (Collective Bargaining Agreement, CBA) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਰਤਮਾਨ CBA ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਐਂਪਲੌਇਅਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।

ਜੀ ਨਹੀਂ। SRP ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਪਲੌਇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰਕਮ SEIU 775 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਪਲੌਇਅਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮੂਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Milliman, Secure Retirement Plan ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭੇਜਣਗੇ।

ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ: ਮਾਈ ਪਲਾਨ (Retirement: My Plan) ਵਿੱਚ ਲੌਗਿਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ Milliman ਨੂੰ 1-800-726-8303 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ Milliman ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੌਗਿਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ: ਮਾਈ ਪਲਾਨ (Retirement: My Plan) 'ਤੇ ਜਾਓ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ: ਮਾਈ ਪਲਾਨ (Retirement: My Plan) ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ Secure Retirement Plan ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ millimanbenefits.com 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ SRP ਖਾਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਹੈ।

 • ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ $2,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ)।
 • ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ $2,400 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇੱਕੋ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ)।

ਇਹ ਪਲਾਨ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ (ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ) ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਪਲੌਇਅਰ ਸਮੂਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਘੰਟੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ IRA ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਪਲਾਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ (ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ) ਟ੍ਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਚਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। SRP ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ (ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ) ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੀਚਾਬੱਧ ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲਕੀ (vested) ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ Secure Retirement Plan (SRP) ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੇਤਨਕ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ!

ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਐਂਪਲੌਇਅਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ Milliman ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ: ਮਾਈ ਪਲਾਨ (Retirement: My Plan) ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਡੀਕਣਾ ਕਿਉਂ ਪਏਗਾ?
ਇਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਰ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ $2,400 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਵੀ ਟ੍ਰਸਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਸਿਰਫ਼ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ $2,400 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੇਟਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲਾਨ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਐਂਪਲੌਇਅਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਉਸੇ ਐਂਪਲੌਇਅਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਂਪਲੌਇਅਰ ਕੋਲ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।

ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ: ਮਾਈ ਪਲਾਨ (Retirement: My Plan)

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ SRP ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Milliman ਦੁਆਰਾ ਹੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ: ਮਾਈ ਪਲਾਨ (Retirement: My Plan) ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 • ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਧਦਾ ਦੇਖੋ।
 • ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।
 • ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ।*
* ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੰਡ ਮਿਲਣਗੇ।

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.