ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ (Compounding Interest) ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਧਾਓ

ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਬਚਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਾਏ ਗਏ ਡਾਲਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਬਣਨ ਅਤੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਪੈਸੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ (ਮੂਲ ਧਨ), ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ ਬਲਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਮਾਏ ਗਏ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਖਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਾਂਗ ਹੈ—ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

  • ਛੇਤੀ ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ: ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਚਤ ਵੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 
  • ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ-ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ (ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ) ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਧਦਾ ਹੈ। 
  • ਸਬਰ ਰੱਖੋ: ਸਬਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। 

 ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।*  

*7% ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ (ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ) 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਯੋਗ ਘੰਟੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ SRP ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ SRP ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ $1 ਤੱਕ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।  

SRP ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਖਾਤੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਜੋੜਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।  

ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ SRP ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ: ਮਾਈ ਪਲਾਨ (Retirement: My Plan)ਵਿੱਚ ਲੌਗਿਨ ਕਰੋ।  

ਟੈਕਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ

ਟੈਕਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰੋਤ ਦੇਖੋ।

ਚਾਈਲਡ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (The Child Tax Credit) ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰੇਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹੋਵੋ ਫੇਰ ਵੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋ। 

ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕੇਅਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (The Child and Dependent Care Credit) ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਮਰਿਕਨ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (American Opportunity Tax Credit, AOTC) ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ। 

ਲਾਈਫ਼ਟਾਈਮ ਲਰਨਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (Lifetime Learning Credit, LLC) ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (Washington State Working Families Tax Credit) ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ $1,200 ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (Credit for the Elderly or the Disabled) ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਪਾਹਜਤਾ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ (Medical Expense Deduction) ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਡਾਕਟਰ, ਹਸਪਤਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਏਬਲ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਪਲਾਨ (Washington State ABLE Savings Plan) ਕਿਸੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (Credit for the Elderly or the Disabled) ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਪਾਹਜਤਾ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ (Medical Expense Deduction) ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਡਾਕਟਰ, ਹਸਪਤਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਏਬਲ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਪਲਾਨ (Washington State ABLE Savings Plan) ਕਿਸੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

AARP ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ-ਏਡ (Foundation Tax-Aide) 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਕਸ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।

IRS ਫ਼੍ਰੀ ਫ਼ਾਈਲ (Free File) ਯੋਗ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਤਿਆਰੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

IRS ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਹਾਇਤਾ (Volunteer Income Tax Assistance, VITA) ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹ (Tax Counseling for the Elderly, TCE) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਮਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

  • AARP ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਇਨਕਮ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ (Retirement Income Calculator) ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਬੱਚਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਖਾਤੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ Secure Retirement Plan) ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ।
  • ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ: ਮਾਈ ਪਲਾਨ (Retirement: My Plan) ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ Secure Retirement Plan ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ: ਮਾਈ ਪਲਾਨ (Retirement: My Plan) ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੰਡ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ: ਮਾਈ ਪਲਾਨ (Retirement: My Plan) ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ SRP ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ Milliman ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ (Washington’s Retirement Marketplace) ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਤ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਚਤ ਪਲਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਖਾਤਿਆਂ (Individual Retirement Accounts, IRA) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

  • Aspire: Aspire ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ IRA ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ ਜਾਂ Aspire ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 1-206-939-5615 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
  • FinHabits: FinHabits ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ IRA ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। FinHabits ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਪੋਰਟਫ਼ੋਲੀਓ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ ਜਾਂ FinHabits ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 1-800-492-1175 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ ਰਾਹੀਂ 5 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ CFPB ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸਾਧਨਾਂ (Consumer Tools) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰੋਤ 8 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਖਪਤਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਊਰੋ (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB) ਅਣਉਚਿਤ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  • ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.