Open Enrollment (ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾਮਾਂਕਣ)
1-20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੈ

OPEN ENROLLMENT (ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾਮਾਂਕਣ) ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ:

ਦਿਨ
ਘੰਟੇ
ਮਿੰਟ

Open Enrollment (ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾਮਾਂਕਣ) ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ:

 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ।
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਡੈਂਟਲ ਪਲਾਨ ਬਦਲਣ ਦਾ।
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 120 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ
  ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਡੈਂਟਲ ਕਵਰੇਜ ਜੋੜਨ ਦਾ।

ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੈੱਲਨੈੱਸ (ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ) ਕੋਚਿੰਗ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

 • ਇਹਤਿਆਤੀ ਦੇਖਭਾਲ
 • ਮੈਡੀਕਲ
 • ਡੈਂਟਲ
 • ਆੱਰਥੋਡੋਂਸ਼ੀਆ
 • ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ (ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ) ਦਵਾਈ
 • ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿਹਤ
 • ਨਜ਼ਰ ਸਬੰਧੀ
 • ਸੁਣਨ ਸਬੰਧੀ
 • ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ (ਫ਼ਰਟੀਲਿਟੀ) ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ
 • ਲਿੰਗ-ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ
 • ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਿਕ ਅਤੇ ਮਸਾਜ
 • ਫ਼ਿਜ਼ਿਕਲ ਥੈਰੇਪੀ

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਵਰੇਜ

ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ

$25 /ਮਹੀਨਾ 

ਸਿਰਫ਼ $25 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ

+ $100 /ਮਹੀਨਾ 

ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਵਾਧੂ $100 ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਵਰੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਸਿਰਫ਼-ਡੈਂਟਲ

+ $10 /ਮਹੀਨਾ

ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਵਾਧੂ $10 ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼-ਡੈਂਟਲ ਕਵਰੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟਸ ਗਾਈਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਆਪਣਾ ZIP ਕੋਡ ਪਾਓ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਮੈਡੀਕਲ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ZIP ਕੋਡ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਉਪਲਸ਼ਧ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪਲਾਨ Aetna ਹੈ। ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪਲਾਨ Kaiser Permanente of the Northwest (KPNW) ਹੈ। ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪਲਾਨ Kaiser Permanente of Washington (KPWA) ਹੈ। ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ।

ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ

 • ਹੈਲਥ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟਾਂ ਲਈ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇਖੋ।
 • ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੋ।
 • ਪਲਾਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚੋ।
 • ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ ਬਾਰੇ ਈਮੇਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਵਰੇਜ: ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 80 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
Coverage for Kids (ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ): Coverage for Kids (ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ) ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 120 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Open Enrollment (ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾਮਾਂਕਣ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਲਾਈਫ਼ ਇਵੈਂਟ (ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ) ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਡਾਕ ਜਾਂ ਫੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਾਈਡ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਲਥ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪਤੇ ਜਾਂ ਫ਼ੈਕਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਡਾਕ ਜਾਂ ਫ਼ੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕ-ਟਿਕਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਦੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 16 ਅਤੇ 31 ਤਾਰੀਖ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

 • ਉਦਾਹਰਨ: ਜੇ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਵਰੇਜ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

Open Enrollment (ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾਮਾਂਕਣ) (ਹਰ ਸਾਲ 1-20 ਜੁਲਾਈ): 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁਆਲੀਫ਼ਾਇੰਗ ਲਾਈਫ਼ ਇਵੈਂਟ: ਕਿਸੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਲਾਈਫ਼ ਇਵੈਂਟ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ SEIU 775 Benefits Group ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

 • ਉਦਾਹਰਨ: ਜੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ SEIU 775 Benefits Group ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਪਲੌਇਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਸਹਿ-ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਟੌਤੀ (ਉਹ ਰਕਮ ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਦੇ ਹੋ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਟ ਲਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਪਲੌਇਅਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਭੁਗਤਾਨ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿ-ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ CDWA ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ IP ਹੋ: ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੈ-ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:

 • ਹਰ ਮਹੀਨੇ 80 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰੋ।
 • ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
 • ਆਪਣੀ $25 ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਸਹਿ-ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ।
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਸਹਿ-ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ Coverage for Kids (ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ) ਦੀਆਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ Coverage for Kids (ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ) ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ COBRA ਰਾਹੀਂ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।

COBRA: (ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਓਮਨੀਬੱਸ ਬਜਟ ਰੀਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। COBRA ਰਾਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ ਜਾਂ Coverage for Kids (ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ) ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ COBRA ਬੈਨਿਫ਼ਿਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ Ameriflex ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। COBRA ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰੋ: 1-877-606-6705.

ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ wahealthplanfinder.org 'ਤੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ Washington Apple Health ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.