Open Enrollment (Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Ceymiska Caafimaadka)
waa Luulyo 1-20

OPEN ENROLLMENT (MUDDADA DIIWAANGELINTA SANADLAHA AH EE CEYMISKA CAAFIMAADKA) WAXAY XIRMEYSAA:

Maalin
Saac
Daqiiqo

Open Enrollment (Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Caymiska Caafimaadka) waa fursadaada:

 • Codso caymiska caafimaadka, haddii aad xaq u leedahay oo aadan horay isku diiwaangelinin.
 • Baddeli karto ceymiskaaga ilkaha, haddii aad diiwaangashan tahay.
 • Ku darso caymiska caafimaadka iyo/ama ilkaha ee carruurtaada,
  haddii aad shaqayso 120 saacadood ama ka badan bishi.

Caymiska waxaa ku jira

dheefaha soo socda oo ay la socdaan helitaanka tababbarka fayoobaanta, barnaamijyada la shakhsi ahaaneeyay iyo wax kaloo badan.

 • Daryeelka Kahortaga ah
 • Caafimaadka
 • Ilkaha
 • Toosinta Ilkaha
 • Daawada Dhakhtarku Qoro
 • Caafimaadka Dareenka
 • Aragga
 • Maqalka
 • Taranka iyo Qoys Dhisida
 • Daryeel Ku Habboon Jinsiga uu Qofka Doorto
 • Laf-dhabar Jimcinta iyo Duugista
 • Daaweynta Jirka

Ceymiska Shakhsi ahaaneed

Caafimaadka iyo Ilkaha

$25 /bishii. 

Hel ceymiska daryeelka caafimaad oo tayo sare leh adigoo kaliya bixinaya $25 bishiiba.

Caafimaadka iyo Ilkaha

+ $100 /bishii. 

Ku dar caymiska caafimaadka iyo ilkaha carruurta u qalma adigoo bixinaya $100 dheeraad ah bishiiba.

Ilkaha-Kaliya

+ $10 /bishii.

Ku dar caymiska ilkaha oo keliya carruurta u qalma adigoo bixinaya $10 dheeraad ah bishiiba.

Si aad wax badan uga ogaato qorshahaaga caymiska gaarka ah ama si aad u isticmaasho Hagahaaga Dheefaha Caafimaad, Geli qorshahaaga Zip code-ka xaga hoose.

Qorshaha caymiska caafimaadka ee aad heli karto waxa uu ku saleysan yahay koodhka Zip-ka gurigaaga. Si aad u xaqiijiso nooca qorshaha caymiska ee aad haysato ama nooca aad heli karto, waxaad geli kartaa Akoonkaaga Dheefaha Caafimaadka.

Aetna waa qorshaha caymiska ee aad ku heli karto lambarka zip-kaaga. Eeg qoddobada kooban ee qorshaha ceymiska.

Kaiser Permanente of the Northwest (KPNW) waa qorshaha caymiska ee aad ku heli karto lambarka zip-kaaga. Eeg qoddobada kooban ee qorshaha ceymiska.

Kaiser Permanente of Washington (KPWA waa qorshaha caymiska ee aad ku heli karto lambarka zip-kaaga. Eeg qoddobada kooban ee qorshaha ceymiska.

Lambarka zip-ka lama helin.

Ku Maarey Dheefahaaga Caafimaadka Akoon Onleen ah

 • Eeg saacadaha iyo xaq u yeelashada dheefaha caafimaadka.
 • Codso ama wax ka baddel ku samee caymiska daryeelka caafimaadka.
 • Marin u hel dukumiintiyada iyo foomamka qorshaha ceymiska.
 • Furan kartaa wada-xiriirada iimaylka ee ku saabsan caymiska.

Haddii aad ku cusub tahay caymiska daryeelka caafimaadka ee daryeel bixiyeyaasha, halkan waxaa ku qoran waxa aad u baahan tahay inaad ogaato.

Ceymiska Shakhsi ahaaneed: Waa inaad shaqeysaa 80 saacadood ama ka badan bishii 2 bilood oo xiriir ah si aad ugu qalanto ceymiska shakhsi ahaaneed.
Coverage for Kids (Caymiska Ilmaha): Waa inaad shaqaysaa 120 saacadood ama ka badan si aad ugu qalanto Coverage for Kids (Caymiska Ilmaha)

Ka eeg u-qalmitaankaada gudaha koontadaada dheefaha caafimaadka.

Waxaad codsan kartaa markaad xaq u yeelato marka ugu koowaad, inta lagu jiro Open Enrollment (Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Ceymiska Caafimaadka) ama haddii aad ku jirto Marxalad Nololeed Muteysi leh.

Wax badan ka ogow

Habka ugu fudud ee aad ku dalban karto ama wax uga beddeli karto caymiska waa onlaynka adigoo galaaya Akoonkaada Dheefaha Caafimaadka.

Si aad u codsato ama wax ka baddel u samayso adiga oo isticmaalaya boostada ama fakis: Haddii aad heshay Hagaha Dheefaha Caafimaadka oo daabacan, waxaad isticmaali kartaa Codsiga Dheefaha Caafimaadka ee ku jira boostadaada. Ku dir boostada ama fakis codsigaaga oo dhamaystiran cinwaanka ama lambarka fakiska ee ku qoran Codsiga Dheefaha Caafimaadka. Khidmada boostada Mareykanka ayaa la iska rabaa.

Taariikhda uu caymiskaaga bilaabanayo ayaa kala duwanaan doonto iyada oo ku xiran markaad soo gudbiso Codsigaaga Dheefaha Caafimaadka oo dhamaystiran iyo markaad buuxiso shuruudaha xaq u yeelashada.

Kuwa Cusub ee U Qalma: Haddii aad buuxiso shuruudaha xaq u yeelashada oo codsigaaga dheefaha ee dhamaystiran la helo marki la gaaro ama ka hor 15-ka bisha, caymiskaaga wuxuu bilaaban doonaa 1-da bisha soo socoto. Haddii codsigaaga la helo inta u dhaxaysa 16-ka iyo 31-ga bisha, caymiskaaga wuxuu bilaaban doonaa 1-da bisha ku xigta bisha soo socoto.

 • Tusaale: Haddii codsi la helo inta u dhaxeysa Janaayo 16 iyo Janaayo 31, caymiska wuxuu bilaaban doono 1-da Maarso.

Open Enrollment (Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Ceymiska Caafimaadka) (Luulyo 1- 20 sanad walbo): Codsigaaga iyo isbaddelada waxaa qasab ah in la helo marki la gaaro ama ka hor Luulyo 20 si looga shaqeeyo caymiska bilaabanaya Agoosto 1.

Dhacdo Nololeed Muteysi leh: Si aad isku diiwaanegliso ama wax ka baddel u samayso iyada oo ay ugu wacan tahay Dhacdo Nololeed Muteysi Leh, kula xiriir SEIU 775 Benefits Group 30 maalmood gudahooda.

 • Tusaale: Haddii uu ilmo ku dhasho Janaayo 1, waxaad haysataa ilaa iyo Janaayo 31 si aad ugala hadasho SEIU 775 Benefits Group in la diiwaangeliyo adiga iyo/ama carruurtaada.

Loo-shaqeeyahaaga ayaa si toos ah uga jaran doona mushaharkaaga lacag-wadaaga khidmada ceymiska billaha ah ee lagaa jaro (cadadka aad bixiso bil walbo). Haddii loo-shaqeeyahaagu uusan awoodin inuu lacagta jaro, waxaad boostada laguugu soo diri doonaa warqad aad adiga iskaga bixiso iyo iimayl kugu hagaya inaad bixiso qaybtaada lacag-wadaaga khidmada ceymiska billaha ah. Waxaad ku bixin kartaa jeeg ahaan, ama adoo isticmaalaya akoonkaaga onlaynka ah.

Haddii aad tahay IP-ga oo leh CDWA: Lacag bixintaada bil’laha ah ee ugu koowaad adiga ayaa iska bixin doonaa.

Si aad u sii haysato caymiska shakhsi ahaaneed, waxaad u baahan tahay inaad:

 • Shaqeyso 80 saacadood ama ka badan bil walbo.
 • Ku soo gudbiso saacadahaaga shaqada 60 maalmood gudahooda ka dib bisha aad shaqaysay
 • Bixiso qaybtaada lacag-wadaaga khidmada ceymiska billaha ah ee lagaa jaro ee dhan $25.

Markaad caymis leedahay, waa inaad sii wado inaad shaqayso saacadaha loo baahan yahay bil walbo oo aad ku bixiso qaybtaada lacag-wadaaga khidmada ceymiska billaha ah ee laga jaro wakhtiga saxda ah si uu kuugu sii socdo caymiska. Maadaama caymiskaaga shakhsi ahaaneed iyo Coverage for Kids (Caymiska Ilmaha) ay leeyihiin tirada saacadaha shaqada ee la is faro oo kala duwan, waxaad wayni kartaa Coverage for Kids (Caymiska Ilmaha) balse waxaad sii haysan kartaa caymiskaaga shakhsi ahaaneed. Baro wax badan oo ku saabsan sida saacadaha shaqada ay u saameeyaan ceymiskaada.

Haddii aad lumiso caymiska daryeelka caafimaadka, waxaad heli doontaa macluumaad ku saabsan caymiska sii wadida ee laga helo COBRA.

COBRA: (Sharciga Sii Wadashada Caymiska Caafimaad ee Loo-shaqeeyuhu Bixyo) wuxuu caawiyaa daryeel bixiyeyaasha iyo carruurtooda ee lumiyay caymiska daryeelka caafimaadka. Adiga oo u maraya COBRA, markaad lumiso caymiskaaga ama Coverage for Kids (Caymiska Ilmaha) waxaad heli kartaa caymiska daryeelka caafimaad oo kuu sii socda adiga oo bixinaya lacag bil’le ah. Dheeftaada COBRA waxaa maamula Ameriflex. Wixii su’aalo ah ee ku saabsan COBRA wac adegga macaamiisha: 1-877-606-6705.

Xulashooyinka Kale ee Ceymiska Daryeelka Caafimaad: Haddii aad joojisay daryeel bixinta oo aad u baahan tahay inaa hesho caymiska daryeelka caafimaad ee muddada dheer, booqo wahealthplanfinder.org. Waxaad ogaan kartaa haddii aad xaq u leedahay Washington Apple Health oo bilaash ah ama waxaad isla barbardhigi kartaa noocyada kale ee daryeelka caafimaad.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.