Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế)
diễn ra từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 7

OPEN ENROLLMENT (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) SẼ KẾT THÚC SAU:

Ngày
Giờ
Phút

Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) là cơ hội để bạn:

 • Nộp đơn đăng ký tham gia bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, nếu bạn đủ điều kiện và chưa đăng ký.
 • Thay đổi chương trình nha khoa của bạn, nếu bạn đã đăng ký.
 • Thêm bảo hiểm y tế và/hoặc nha khoa cho con của bạn,
  nếu bạn làm việc 120 giờ trở lên mỗi tháng.

Bảo hiểm có

các phúc lợi sau đây cùng với cơ hội tiếp cận dịch vụ huấn luyện sức khỏe, các chương trình phù hợp với từng cá nhân và hơn thế nữa.

 • Chăm Sóc Dự Phòng
 • Y Tế
 • Nha Khoa
 • Chỉnh Nha
 • Thuốc Kê Đơn
 • Sức Khỏe Cảm Xúc
 • Thị Lực
 • Thính Lực
 • Hỗ Trợ Sinh Sản và Xây Dựng Gia Đình
 • Chăm Sóc Điều Trị Chuyển Giới
 • Nắn Cột Sống và Xoa Bóp
 • Liệu Pháp Vật Lý

Bảo Hiểm Cá Nhân

Y Tế và Nha Khoa

$25/tháng 

Nhận bảo hiểm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, chỉ với mức phí $25/tháng!

Y Tế và Nha Khoa

+ $100/tháng 

Thêm gói bảo hiểm y tế và nha khoa cho người con đủ điều kiện với số phí đóng thêm là $100/tháng.

Chỉ Bảo Hiểm Nha Khoa

+ $10/tháng

Thêm bảo hiểm nha khoa cho người con đủ điều kiện với số phí đóng thêm là $10/tháng.

Để tìm hiểu thêm về chương trình cụ thể của bạn hoặc để truy cập Tài Liệu Hướng Dẫn Về Phúc Lợi Y Tế, hãy nhập mã ZIP của bạn ở bên dưới.

Chương trình y tế được cung cấp cho bạn dựa vào mã ZIP nhà riêng của bạn. Để xác nhận xem bạn đang tham gia chương trình nào hoặc có chương trình nào dành cho bạn, bạn có thể đăng nhập vào Tài Khoản Phúc Lợi Y Tế.

Aetna là chương trình dành cho bạn, dựa trên mã ZIP của bạn. Xem các điểm nổi bật của chương trình.

Kaiser Permanente of the Northwest (KPNW) là chương trình dành cho bạn, dựa trên mã ZIP của bạn. Xem các điểm nổi bật của chương trình.

Kaiser Permanente of Washington (KPWA) là chương trình dành cho bạn, dựa trên mã ZIP của bạn. Xem các điểm nổi bật của chương trình.

Không tìm thấy mã zip.

Quản Lý Phúc Lợi Y Tế Của Bạn Bằng Tài Khoản Trực Tuyến

 • Xem số giờ và điều kiện hưởng phúc lợi y tế.
 • Nộp đơn đăng ký hoặc thực hiện các thay đổi đối với bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.
 • Truy cập các mẫu đơn và tài liệu về chương trình bảo hiểm.
 • Đăng ký nhận thư từ qua email về bảo hiểm.

Nếu bạn mới tham gia bảo hiểm chăm sóc sức khỏe dành cho chăm sóc viên thì bạn cần biết những điều sau đây.

Bảo Hiểm Cá Nhân: Bạn phải làm việc 80 giờ trở lên mỗi tháng trong 2 tháng liên tiếp để đủ điều kiện tham gia bảo hiểm cá nhân.
Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em): Bạn phải làm việc từ 120 giờ trở lên mỗi tháng để đủ điều kiện tham gia Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em).

Hãy kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện hay không trong tài khoản phúc lợi y tế.

Bạn có thể nộp đơn đăng ký khi đủ điều kiện lần đầu tiên, trong Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) hoặc nếu bạn có một Biến Cố Cuộc Đời Đủ Điều Kiện.

Tìm hiểu thêm

Cách dễ nhất để nộp đơn đăng ký hoặc thực hiện các thay đổi đối với bảo hiểm là nộp trực tuyến trong Tài Khoản Phúc Lợi Y Tế của bạn.

Cách nộp đơn đăng ký hoặc thực hiện thay đổi qua đường bưu điện/fax: Nếu đã nhận được bản in của Tài Liệu Hướng Dẫn Về Phúc Lợi Y Tế, bạn có thể sử dụng Health Benefits Application (Đơn Đăng Ký Phúc Lợi Y Tế) có trong thư bưu điện. Gửi qua đường bưu điện hoặc fax đơn đăng ký mà bạn đã hoàn thành đến địa chỉ hoặc số fax được nêu trong Health Benefits Application (Đơn Đăng Ký Phúc Lợi Y Tế). Bạn phải trả bưu phí theo mức cước phí của Hoa Kỳ.

Ngày bắt đầu có hiệu lực bảo hiểm sẽ thay đổi tùy theo thời điểm bạn gửi Health Benefits Application (Đơn Đăng Ký Phúc Lợi Y Tế) đã hoàn thành và thời điểm bạn đáp ứng tiêu chí đủ điều kiện.

Mới Đủ Điều Kiện: Nếu bạn đáp ứng tiêu chí đủ điều kiện và đơn đăng ký mà bạn đã hoàn thành được tiếp nhận vào hoặc trước ngày 15 của tháng, bảo hiểm của bạn sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng sau. Nếu đơn đăng ký của bạn được tiếp nhận trong khoảng từ ngày 16 đến ngày 31 của tháng, bảo hiểm của bạn sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng sau nữa.

 • Ví dụ: Nếu đơn đăng ký được tiếp nhận trong khoảng từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1, bảo hiểm sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 3.

Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế), từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 7 hằng năm: Đơn đăng ký và các thay đổi mà bạn thực hiện phải được tiếp nhận vào hoặc trước ngày 20 tháng 7 thì mới được xử lý đối với bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8.

Biến Cố Cuộc Đời Đủ Điều Kiện: Để đăng ký hoặc thực hiện thay đổi do có một Biến Cố Cuộc Đời Đủ Điều Kiện, hãy liên hệ với SEIU 775 Benefits Group trong vòng 30 ngày.

 • Ví dụ: Nếu sinh con vào ngày 1 tháng 1, bạn phải liên hệ với SEIU 775 Benefits Group muộn nhất là ngày 31 tháng 1 để đăng ký cho chính bạn và/hoặc con của bạn.

Chủ lao động sẽ tự động khấu trừ khoản phí đồng bảo hiểm hằng tháng (số tiền bạn phải trả mỗi tháng) từ tiền lương của bạn. Nếu chủ lao động không thể khấu trừ, họ sẽ gửi cho bạn một bức thư qua đường bưu điện và qua email để yêu cầu bạn tự thanh toán. Trong email này, họ sẽ hướng dẫn bạn cách thanh toán phí đồng bảo hiểm. Bạn có thể thanh toán bằng séc hoặc sử dụng tài khoản trực tuyến của mình.

Nếu bạn là Nhà Cung Cấp Cá Nhân (IP) thông qua CDWA: Bạn sẽ phải tự thực hiện khoản thanh toán hằng tháng đầu tiên.

Để duy trì bảo hiểm cá nhân, bạn cần phải:

 • Làm việc 80 giờ trở lên mỗi tháng.
 • Báo cáo số giờ bạn đã làm trong vòng 60 ngày kể từ tháng bạn đã làm việc
 • Thanh toán khoản khấu trừ phí đồng bảo hiểm hằng tháng là $25.

Ngay khi có bảo hiểm, bạn phải tiếp tục làm việc theo số giờ quy định mỗi tháng và thanh toán khoản khấu trừ phí đồng bảo hiểm hằng tháng đúng hạn để duy trì bảo hiểm liên tục. Vì bảo hiểm cá nhân và Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em) có yêu cầu khác nhau về số giờ nên bạn có thể không còn được hưởng Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em) nhưng vẫn duy trì bảo hiểm cá nhân. Hãy tìm hiểu thêm về ảnh hưởng của số giờ làm việc đến bảo hiểm của bạn.

Nếu không còn được hưởng bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, bạn sẽ nhận được thông tin về cách tiếp tục bảo hiểm thông qua COBRA.

COBRA: (Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act – Đạo Luật Hòa Giải Ngân Sách Omnibus Hợp Nhất) giúp đỡ chăm sóc viên và con cái của họ đã không còn được hưởng bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Thông qua COBRA, khi không còn được hưởng bảo hiểm hoặc Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em), bạn có thể tiếp tục được hưởng hiểm chăm sóc sức khỏe nhưng phải thanh toán một khoản hằng tháng. Ameriflex quản lý phúc lợi COBRA của bạn. Đối với các câu hỏi về COBRA, hãy gọi điện cho bộ phận dịch vụ khách hàng theo số: 1-877-606-6705.

Các Lựa Chọn Khác Về Bảo Hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe: Nếu bạn đã ngừng làm công việc chăm sóc và cần tìm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe dài hạn, hãy truy cập trang web wahealthplanfinder.org. Bạn có thể tìm hiểu xem mình có đủ điều kiện nhận Washington Apple Health miễn phí hay không hoặc so sánh các lựa chọn khác về dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.