Chọn giữa gói Bảo Hiểm Y Tế và Nha Khoa hoặc chỉ Bảo Hiểm Nha Khoa dành cho người phụ thuộc.

Bạn phải có bảo hiểm cá nhân để thêm Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em). Chi phí này cộng thêm vào khoản phí đồng bảo hiểm $25/tháng của bạn.

*Chi phí hằng tháng là như nhau, bất kể bạn có bao nhiêu con!

Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em)
Y Tế và Nha Khoa

+ $100/tháng 

Thêm gói bảo hiểm y tế và nha khoa cho người con đủ điều kiện với số phí đóng thêm là $100/tháng.

Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em)
Bảo Hiểm Nha Khoa

+ $10/tháng

Thêm bảo hiểm nha khoa cho người con đủ điều kiện với số phí đóng thêm là $10/tháng.

Cách Hoạt Động Của Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em)

Bạn có thể thêm những người con đủ điều kiện (cho đến sinh nhật lần thứ 26 của con). Một số ví dụ về trẻ phụ thuộc đủ điều kiện là con đẻ, con nuôi, con riêng và con của người bạn đời.

 • Làm việc ít nhất 120 giờ/tháng. Nếu hiện không đủ điều kiện, bạn có thể hoàn thành đơn đăng ký trong Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế). Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em) sẽ bắt đầu có hiệu lực khi bạn bắt đầu làm việc 120 giờ trở lên mỗi tháng.
 • Điền vào phần Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em) trong Health Benefits Application (Đơn Đăng Ký Phúc Lợi Y Tế), trực tuyến hoặc qua đường bưu điện. Bạn sẽ cần chọn một loại bảo hiểm cho con của mình (gói bảo hiểm y tế và nha khoa hoặc chỉ bảo hiểm nha khoa).
 • Gửi (các) giấy tờ Xác Minh Người Phụ Thuộc để xác minh mối quan hệ của bạn với (các) con cùng với đơn đăng ký.
 • Thanh toán khoản phí đồng bảo hiểm hằng tháng bắt buộc đối với bảo hiểm mà bạn đã chọn cho con

Nếu cả bạn và vợ/chồng của bạn đều có bảo hiểm thông qua SEIU Healthcare NW Health Benefits Trust, thì con của bạn chỉ được đăng ký tham gia chương trình của bố hoặc mẹ. Bảo hiểm của con bạn có thể được phối hợp với bảo hiểm chăm sóc sức khỏe bên ngoài khác. Để biết thêm thông tin, hãy gọi điện cho Dịch Vụ Khách Hàng theo số 1-877-606-6705.

Không. Nếu bạn đăng ký cho con tham gia bảo hiểm, thì con sẽ được đăng ký tham gia cùng một chương trình bảo hiểm như của bạn.

Bạn có thể nộp đơn đăng ký khi đủ điều kiện lần đầu tiên, trong Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) hoặc nếu bạn có một Biến Cố Cuộc Đời Đủ Điều Kiện. Thời điểm bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực được tính dựa vào ngày tiếp nhận đơn đăng ký mà bạn đã hoàn thành. Tìm hiểu thêm.

Cách dễ nhất để nộp đơn đăng ký hoặc thực hiện các thay đổi đối với bảo hiểm là nộp trực tuyến trong Tài Khoản Phúc Lợi Y Tế của bạn.

Cách nộp đơn đăng ký hoặc thực hiện thay đổi qua đường bưu điện/fax: Nếu đã nhận được bản in của Tài Liệu Hướng Dẫn Về Phúc Lợi Y Tế, bạn có thể sử dụng Health Benefits Application (Đơn Đăng Ký Phúc Lợi Y Tế) có trong thư bưu điện. Gửi qua đường bưu điện hoặc fax đơn đăng ký mà bạn đã hoàn thành đến địa chỉ hoặc số fax được nêu trong Health Benefits Application (Đơn Đăng Ký Phúc Lợi Y Tế). Bạn phải trả bưu phí theo mức cước phí của Hoa Kỳ.

Khi đăng ký cho trẻ phụ thuộc, bạn sẽ cần xác minh mối quan hệ của mình với trẻ trước khi bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực.

Để làm vậy, bạn phải gửi giấy tờ cho mỗi trẻ mà bạn đăng ký. Bạn nên gửi (các) giấy tờ Xác Minh Người Phụ Thuộc cùng với Health Benefits Application (Đơn Đăng Ký Phúc Lợi Y Tế) mà bạn đã hoàn thành.

Tìm Hiểu Thêm

Ngay khi có bảo hiểm, bạn phải tiếp tục làm việc theo số giờ quy định mỗi tháng và thanh toán khoản khấu trừ phí đồng bảo hiểm hằng tháng đúng hạn để duy trì bảo hiểm liên tục. Vì bảo hiểm cá nhân và Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em) có yêu cầu khác nhau về số giờ nên bạn có thể không còn được hưởng Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em) nhưng vẫn duy trì bảo hiểm cá nhân. Hãy tìm hiểu thêm về ảnh hưởng của số giờ làm việc đến bảo hiểm của bạn.

Để duy trì Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em), bạn cần phải:

 • Làm việc 120 giờ trở lên mỗi tháng.
 • Báo cáo số giờ bạn đã làm trong vòng 60 ngày kể từ tháng bạn đã làm việc.
 • Thanh toán toàn bộ khoản khấu trừ phí đồng bảo hiểm hằng tháng cho bạn và trẻ phụ thuộc.

Nếu không còn được hưởng bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, bạn sẽ nhận được thông tin về cách tiếp tục bảo hiểm thông qua COBRA.

COBRA: (Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act – Đạo Luật Hòa Giải Ngân Sách Omnibus Hợp Nhất) giúp đỡ chăm sóc viên và con cái của họ đã không còn được hưởng bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Thông qua COBRA, khi không còn được hưởng bảo hiểm hoặc Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em), bạn có thể tiếp tục được hưởng hiểm chăm sóc sức khỏe nhưng phải thanh toán một khoản hằng tháng. Ameriflex quản lý phúc lợi COBRA của bạn. Đối với các câu hỏi về COBRA, hãy gọi điện cho bộ phận dịch vụ khách hàng theo số: 1-877-606-6705.

Các Lựa Chọn Khác Về Bảo Hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe: Nếu bạn đã ngừng làm công việc chăm sóc và cần tìm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe dài hạn, hãy truy cập trang web wahealthplanfinder.org. Bạn có thể tìm hiểu xem mình có đủ điều kiện nhận Washington Apple Health miễn phí hay không hoặc so sánh các lựa chọn khác về dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Xác Minh Người Phụ Thuộc

Khi đăng ký cho trẻ, bạn phải xác minh mối quan hệ của mình với trẻ trước khi bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực.

Bạn cần gửi giấy tờ Xác Minh Người Phụ Thuộc cho mỗi trẻ mà bạn đăng ký. Nhớ gửi bản sao chứ không phải bản gốc của giấy tờ. Trên giấy tờ, bạn hãy nhớ ghi rõ họ và tên cũng như 4 chữ số cuối trong Số An Sinh Xã Hội của bạn. Hãy xem danh sách các tài liệu được chấp nhận ở dưới đây.

Bạn có thể đăng ký cho con đẻ (còn gọi là con ruột) của mình tham gia Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em). Dưới đây là danh sách các giấy tờ được chấp nhận:

 • Giấy khai sinh do chính phủ cấp có tên của bạn với tư cách là cha/mẹ.
 • Tờ khai thuế của liên bang trong năm gần đây nhất bao gồm tên của (các) trẻ (người phụ thuộc) và có nêu rõ những trẻ đó là con của bạn. Bạn hãy nhớ che thông tin về tài chính.
 • Giấy chứng sinh của bệnh viện có dấu chân của con. Phải cho biết tên của cha mẹ (người đăng ký), vợ/chồng của người đăng ký hoặc bạn đời sống chung của người đăng ký đã đăng ký ở tiểu bang.
 • Kế hoạch nuôi dạy con cái theo yêu cầu của tòa án.
 • Thông Báo Hỗ Trợ Y Tế Của Quốc Gia.
 • Đăng ký trên Hệ Thống Báo Cáo Đủ Điều Kiện Đăng Ký Quốc Phòng (DEERS).
 • Visa J-2 hợp lệ do Chính phủ Hoa Kỳ cấp.

Bạn có thể đăng ký cho con nuôi của mình tham gia Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em). Dưới đây là danh sách các giấy tờ được chấp nhận:

 • Giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận con nuôi.
 • Tờ khai thuế của liên bang trong năm gần đây nhất bao gồm tên của (các) trẻ (người phụ thuộc) và có nêu rõ những trẻ đó là con của bạn. Bạn hãy nhớ che thông tin về tài chính.
 • Giấy chứng nhận hoặc tuyên bố nhận nuôi. Phải cho biết tên của cha mẹ (người đăng ký), vợ/chồng của người đăng ký hoặc bạn đời sống chung của người đăng ký đã đăng ký ở tiểu bang.
 • Kế hoạch nuôi dạy con cái theo yêu cầu của tòa án.
 • Thông Báo Hỗ Trợ Y Tế Của Quốc Gia.
 • Đăng ký trên Hệ Thống Báo Cáo Đủ Điều Kiện Đăng Ký Quốc Phòng (DEERS).
 • Visa J-2 hợp lệ do Chính phủ Hoa Kỳ cấp.

Bạn có thể đăng ký cho con riêng của mình tham gia Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em). Dưới đây là danh sách các giấy tờ được chấp nhận:

 • Giấy Khai Sinh của trẻ cũng như giấy chứng nhận kết hôn do chính phủ cấp và chứng minh mối quan hệ với vợ/chồng hoặc bạn đời của bạn. Các giấy tờ khác có thể sử dụng bao gồm tờ khai thuế của liên bang trong vòng 2 năm qua, có nêu tên vợ/chồng và bằng chứng về quyền sở hữu chung (báo cáo thế chấp, bản sao kê ngân hàng, bản sao kê thẻ tín dụng, thỏa thuận cho thuê/thuê).
 • Tờ khai thuế của liên bang trong năm gần đây nhất bao gồm tên của trẻ (người phụ thuộc) và có nêu rõ những trẻ đó là con của bạn (bạn hãy nhớ che thông tin về tài chính).
 • Kế hoạch nuôi dạy con cái theo yêu cầu của tòa án.
 • Thông Báo Hỗ Trợ Y Tế Của Quốc Gia.
 • Đăng ký trên Hệ Thống Báo Cáo Đủ Điều Kiện Đăng Ký Quốc Phòng (DEERS).
 • Visa J-2 hợp lệ do Chính phủ Hoa Kỳ cấp.

Bạn có thể đăng ký cho người con mà bạn có quyền giám hộ hợp pháp tham gia Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em). Dưới đây là danh sách các giấy tờ được chấp nhận:

 • Văn kiện pháp lý của chính quyền tiểu bang hoặc liên bang cho biết tình trạng giám hộ hợp pháp.
 • Tờ khai thuế của liên bang trong năm gần đây nhất bao gồm tên của (các) trẻ (người phụ thuộc) và có nêu rõ những trẻ đó là con của bạn. Bạn hãy nhớ che thông tin về tài chính.
 • Kế hoạch nuôi dạy con cái theo yêu cầu của tòa án.
 • Thông Báo Hỗ Trợ Y Tế Của Quốc Gia.
 • Đăng ký trên Hệ Thống Báo Cáo Đủ Điều Kiện Đăng Ký Quốc Phòng (DEERS).
 • Visa J-2 hợp lệ do Chính phủ Hoa Kỳ cấp.

Bạn có thể đăng ký cho con nuôi của mình tham gia Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em). Dưới đây là danh sách các giấy tờ được chấp nhận:

 • Bản sao giấy chứng nhận con nuôi cũng như bản sao giấy tờ về việc hỗ trợ thường xuyên và đáng kể cho trẻ đó.
 • Tờ khai thuế của liên bang trong năm gần đây nhất bao gồm tên của (các) trẻ (người phụ thuộc) và có nêu rõ những trẻ đó là con của bạn. Bạn hãy nhớ che thông tin về tài chính.
 • Kế hoạch nuôi dạy con cái theo yêu cầu của tòa án.
 • Thông Báo Hỗ Trợ Y Tế Của Quốc Gia.
 • Đăng ký trên Hệ Thống Báo Cáo Đủ Điều Kiện Đăng Ký Quốc Phòng (DEERS).
 • Visa J-2 hợp lệ do Chính phủ Hoa Kỳ cấp.

Bạn có thể đăng ký cho con của người bạn đời sống chung tham gia Coverage for Kids (Bảo hiểm dành cho Trẻ em). Dưới đây là danh sách các giấy tờ được chấp nhận:

 • Giấy Khai Sinh của trẻ cũng như giấy chứng nhận kết hôn do chính phủ cấp và chứng minh mối quan hệ với vợ/chồng hoặc bạn đời của bạn. Các giấy tờ khác có thể sử dụng bao gồm tờ khai thuế của liên bang trong vòng 2 năm qua, có nêu tên vợ/chồng và bằng chứng về quyền sở hữu chung (báo cáo thế chấp, bản sao kê ngân hàng, bản sao kê thẻ tín dụng, thỏa thuận cho thuê/thuê).
 • Lệnh tòa nêu tên của bạn đời sống chung trong vai trò là người giám hộ hợp pháp.
 • Tờ khai thuế của liên bang trong năm gần đây nhất bao gồm tên của (các) trẻ (người phụ thuộc) và có nêu rõ những trẻ đó là con của bạn. Bạn hãy nhớ che thông tin về tài chính.
 • Kế hoạch nuôi dạy con cái theo yêu cầu của tòa án.
 • Thông Báo Hỗ Trợ Y Tế Của Quốc Gia.
 • Đăng ký trên Hệ Thống Báo Cáo Đủ Điều Kiện Đăng Ký Quốc Phòng (DEERS).
 • Visa J-2 hợp lệ do Chính phủ Hoa Kỳ cấp.

**Nếu đăng ký cho con của bạn đời sống chung, bạn sẽ cần phải điền vào một mẫu đơn tuyên thệ. Để được trợ giúp, hãy gọi Dịch Vụ Khách Hàng của SEIU 775 Benefits Group theo số 1-877-606-6705.

circle-exclamation

 Bạn nên gửi (các) giấy tờ Xác Minh Người Phụ Thuộc cùng với Health Benefits Application (Đơn Đăng Ký Phúc Lợi Y Tế).

Nếu không, bạn sẽ có 60 ngày sau khi nhận được đơn đăng ký để gửi. Thời hạn để gửi Giấy Tờ Xác Minh Người Phụ Thuộc trong Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) là ngày 30 tháng 9.

Quản Lý Phúc Lợi Y Tế Của Bạn Bằng Tài Khoản Trực Tuyến

 • Xem số giờ và điều kiện hưởng phúc lợi y tế.
 • Nộp đơn đăng ký hoặc thực hiện các thay đổi đối với bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.
 • Truy cập các mẫu đơn và tài liệu về chương trình bảo hiểm.
 • Đăng ký nhận thư từ qua email về bảo hiểm.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.