ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼-ਡੈਂਟਲ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੋ।

Coverage for Kids (ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ) ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਵਰੇਜ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ $25 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਹਿ-ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

*ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣ!

Coverage for Kids (ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ)
ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ

+ $100 /ਮਹੀਨਾ 

ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਵਾਧੂ $100 ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਵਰੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

Coverage for Kids (ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ)
ਸਿਰਫ਼-ਡੈਂਟਲ

+ $10 /ਮਹੀਨਾ

ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਵਾਧੂ $10 ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼-ਡੈਂਟਲ ਕਵਰੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

Coverage for Kids (ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ) ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 26ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ਤੱਕ) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੋਗ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਸਕੇ (ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ) ਬੱਚੇ, ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ, ਮਤਰੇਏ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪਾਰਟਨਰ (ਘਰੇਲੂ ਸਾਥੀ) ਦੇ ਬੱਚੇ।

 • ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 120 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Open Enrollment (ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾਮਾਂਕਣ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 120 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਉਦੋਂ Coverage for Kids (ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
 • ਹੈਲਥ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ Coverage for Kids (ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ) ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਵਰੇਜ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ (ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼-ਡੈਂਟਲ)।
 • ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ(ਬੱਚਿਆਂ) ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਵਰੇਜ ਵਿਕਲਪ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਸਹਿ-ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਵੀ SEIU Healthcare NW Health Benefits Trust ਰਾਹੀਂ ਕਵਰੇਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਜਣੇ, ਭਾਵ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 1-877-606-6705.

ਜੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Open Enrollment (ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾਮਾਂਕਣ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਲਾਈਫ਼ ਈਵੈਂਟ (ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ) ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਡਾਕ ਜਾਂ ਫੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਾਈਡ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਲਥ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪਤੇ ਜਾਂ ਫ਼ੈਕਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਡਾਕ ਜਾਂ ਫ਼ੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕ-ਟਿਕਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ(ਆਪਣੇ) ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਸਹਿ-ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ Coverage for Kids (ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ) ਦੀਆਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ Coverage for Kids (ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ) ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

Coverage For Kids (ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ) ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:

 • ਹਰ ਮਹੀਨੇ 120 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰੋ।
 • ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਿ-ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ COBRA ਰਾਹੀਂ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।

COBRA: (ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਓਮਨੀਬੱਸ ਬਜਟ ਰੀਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। COBRA ਰਾਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ ਜਾਂ Coverage for Kids (ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ) ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ COBRA ਬੈਨਿਫ਼ਿਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ Ameriflex ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। COBRA ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰੋ: 1-877-606-6705.

ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ wahealthplanfinder.org 'ਤੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ Washington Apple Health ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਟੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਅੰਕ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖੋ।

ਤੁਸੀਂ Coverage for Kids (ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਬੱਚੇ (ਜਿਸਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਹ ਹੈ:

 • ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 • ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲ ਦੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ(ਬੱਚਿਆਂ) ਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
 • ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਮਾਪੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੋ ਗਾਹਕ (ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ) ਹੈ, ਗਾਹਕ ਦਾ ਪਤੀ/ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਦਾ ਸਟੇਟ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪਾਰਟਨਰ (ਘਰੇਲੂ ਸਾਥੀ) ਹੈ।
 • ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਪਲਾਨ।
 • ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਨੋਟਿਸ।
 • ਰੱਖਿਆ ਨਾਮਾਂਕਣ ਯੋਗਤਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (DEERS) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ।
 • ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਵੈਧ J-2 ਵੀਜ਼ਾ।

ਤੁਸੀਂ Coverage for Kids (ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਹ ਹੈ:

 • ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ।
 • ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲ ਦੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ(ਬੱਚਿਆਂ) ਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
 • ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਮਾਪੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਦਾ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਦਾ ਸਟੇਟ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪਾਰਟਨਰ (ਘਰੇਲੂ ਸਾਥੀ) ਹੈ।
 • ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਪਲਾਨ।
 • ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਨੋਟਿਸ।
 • ਰੱਖਿਆ ਨਾਮਾਂਕਣ ਯੋਗਤਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (DEERS) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ।
 • ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਵੈਧ J-2 ਵੀਜ਼ਾ।

ਤੁਸੀਂ Coverage for Kids (ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੌਤੇਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਹ ਹੈ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਗਈ ਫ਼ੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਮੌਰਗੇਜ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਲੀਜ਼/ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ)।
 • ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲ ਦੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ(ਬੱਚਿਆਂ) ਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ (ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ)।
 • ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਪਲਾਨ।
 • ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਨੋਟਿਸ।
 • ਰੱਖਿਆ ਨਾਮਾਂਕਣ ਯੋਗਤਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (DEERS) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ।
 • ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਵੈਧ J-2 ਵੀਜ਼ਾ।

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ Coverage for Kids (ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਹ ਹੈ:

 • ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
 • ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲ ਦੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ(ਬੱਚਿਆਂ) ਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
 • ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਪਲਾਨ।
 • ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਨੋਟਿਸ।
 • ਰੱਖਿਆ ਨਾਮਾਂਕਣ ਯੋਗਤਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (DEERS) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ।
 • ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਵੈਧ J-2 ਵੀਜ਼ਾ।

ਤੁਸੀਂ Coverage for Kids (ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਹ ਹੈ:

 • ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ।
 • ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲ ਦੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ(ਬੱਚਿਆਂ) ਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
 • ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਪਲਾਨ।
 • ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਨੋਟਿਸ।
 • ਰੱਖਿਆ ਨਾਮਾਂਕਣ ਯੋਗਤਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (DEERS) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ।
 • ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਵੈਧ J-2 ਵੀਜ਼ਾ।

ਤੁਸੀਂ Coverage for Kids (ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਹ ਹੈ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਗਈ ਫ਼ੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਮੌਰਗੇਜ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਲੀਜ਼/ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ)।
 • ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼।
 • ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲ ਦੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ(ਬੱਚਿਆਂ) ਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
 • ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਪਲਾਨ।
 • ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਨੋਟਿਸ।
 • ਰੱਖਿਆ ਨਾਮਾਂਕਣ ਯੋਗਤਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (DEERS) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ।
 • ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਵੈਧ J-2 ਵੀਜ਼ਾ।

**ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫ਼ੀਡੈਵਿਟ (ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ) ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਦਦ ਲਈ SEIU 775 Benefits Group ਦੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ 1-877-606-6705 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

circle-exclamation

 ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ(ਆਪਣੇ) ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ।

ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Open Enrollment (ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾਮਾਂਕਣ) ਲਈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 30 ਸਤੰਬਰ ਹੈ।

ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ

 • ਹੈਲਥ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟਾਂ ਲਈ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇਖੋ।
 • ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੋ।
 • ਪਲਾਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚੋ।
 • ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ ਬਾਰੇ ਈਮੇਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ।

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.