ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  • ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ, Caregiver Kicks ਅਤੇ Headspace Care ਲਈ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇਖਣਾ।

  • ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ।

  • ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ।

  • ਪਲਾਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ।

ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਬਾਰੇ ਈਮੇਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਇਸ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ 1-877-606-6705 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟਸ ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ

myseiu.be/enroll 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

1. REGISTER AS A NEW USER (ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ) ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
2. ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰ ID ਜਾਂ SSN ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ NEXT (ਅੱਗੇ) ਚੁਣੋ।
3. ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। NEXT (ਅੱਗੇ) ਚੁਣੋ।

4. ਆਪਣਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨਾਮ, ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਓ। NEXT (ਅੱਗੇ) ਚੁਣੋ।

5. ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ। SAVE COMMUNICATION (ਸੰਪਰਕ ਸੇਵ ਕਰੋ) ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

6. SAVE ACKNOWLEDGMENTS (ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸੇਵ ਕਰੋ) ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਿਨ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ:

  • ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੰਟੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  • ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਵਰੇਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  • ਆਪਣੇ ਇਨਬੌਕਸ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  • Help Live Chat (ਹੈਲਪ ਲਾਈਵ ਚੈਟ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.