ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਯੋਗ

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਕੇਅਰਗਿਵਰ ਸਪੋਰਟ

ਹੇਠਾਂ ਮੈਂਬਰ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ (Member Resource Center) ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਜਵਾਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ MRC ਨਾਲ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਮੈਂਬਰ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ (Member Resource Center)
1-866-371-3200

ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ (Member Resource Center, MRC) ਨਾਲ ਇੱਥੇ mrc@myseiubenefits.org ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਪੈਸੀਫ਼ਿਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ

 
ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਰੂਸੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼, ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਆਮ ਸਵਾਲ

ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ (Member Resource Center) ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ: ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੇਅਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (Consumer Direct Care Network Washington, CDWA) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ: ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਐਂਪਲੌਇਅਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਪਲੌਇਅਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। SEIU 775 Benefits Group ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟ (My Benefits) 'ਤੇ ਕੇਅਰਗਿਵਰ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (Caregiver Learning Center) ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ (My Training Activity) ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਕੋਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਕੋਰਸ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਐਂਪਲੌਇਅਰ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਪਲੌਇਅਰ ਨੂੰ 5 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟ (My Benefits) ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਛੁੱਟ ਚੁਕੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਅਰਗਿਵਰ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੇਅਰਗਿਵਰ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਗਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾਪੂਰਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (IP): ਈਮੇਲ transcripts@myseiubenefits.org.

ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (AP): ਅਧਿਕਾਰਕ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਐਂਪਲੌਇਅਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕੇਅਰਗਿਵਰ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (Caregiver Learning Center) 

ਲੌਗਿਨ ਕਰਨ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਕੇਅਰਗਿਵਰ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਗਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਏਡ (Home Care Aide, HCA) ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ

ਇੱਕ HCA ਬਣਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੀਟ੍ਰਿਕਸ (Prometrics) ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ। 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ (Department of Health): hmccreview@doh.wa.gov | 360-236-2700

ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਏਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
ਪ੍ਰੋਮੀਟ੍ਰਿਕ (Prometric): wahca@prometric.com | 1-800-324-4689

ਇੱਕ ਵੇਤਨਕ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫ਼ਾਈਡ HCA ਬਣਨਾ
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (Department of Social and Health Services, DSHS) ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਵਰਕਫ਼ੋਰਸ ਨੈਵੀਗੇਟਰਸ (Navigators) ਇੱਕ ਵੇਤਨਕ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫ਼ਾਈਡ HCA ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂਬਰ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ (Member Resource Center) ਇਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿਨ
ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ ਡੇ
ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੇ
ਜੂਨਟੀਨਥ
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ
ਵੈਟਰਨਜ਼ ਡੇ
ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ
ਕ੍ਰਿਸਮਸ 12/25 – 12/29

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.