ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ!

 • ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਧਦਾ ਦੇਖੋ।
 • ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।
 • ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ।*
* ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੰਡ ਮਿਲਣਗੇ।

ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ: ਮਾਈ ਪਲਾਨ (Retirement: My Plan) ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਵੀਅਤਨਾਮੀ, ਕੋਰੀਅਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ Milliman ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਗਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਪੜਾਅ ਹਨ। ਇਹ ਪੜਾਅ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 1. ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ: ਮਾਈ ਪਲਾਨ (Retirement: My Plan) (ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, Milliman ਦੁਆਰਾ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ)।
 2. “ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ” (Create an account) 'ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। 
 3. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਗਿਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ PIN (Personal Identification Number) ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
  ਇਹ PIN ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ: ਮਾਈ ਪਲਾਨ (Retirement: My Plan) ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਫ਼ਾਈਲ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਈਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ PIN ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ ਜੋ ਫ਼ਾਈਲ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ PIN ਦਾਖਲ ਕਰੋ।
 4. ਆਪਣਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨਾਮ, ਪਾਸਵਰਡ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਣਾਓ।
 5. ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫ਼ਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੇਗੀ।*

*ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਿਸਟਮ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੌਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ/ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਲੌਕ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੋਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੋਡ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ (ਕਰਨਗੇ)।

 • ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ: ਮਾਈ ਪਲਾਨ (Retirement: My Plan) ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ।
 • ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ (Profile) ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ (Beneficiaries) ਚੁਣੋ।
 • ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਟੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ: ਮਾਈ ਪਲਾਨ (Retirement: My Plan) ਰਾਹੀਂ ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

Milliman, Secure Retirement Plan (SRP) ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ। Milliman ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੇਗੀ।

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.