855-803-2095

Peer.mentorship@myseiubenefits.org
Peer Mentors (ਪੀਅਰ ਮੈਂਟੌਰਜ਼) ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ Peer Mentors (ਪੀਅਰ ਮੈਂਟੌਰਜ਼) ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ 24-48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ Peer Mentor (ਪੀਅਰ ਮੈਂਟੌਰ) ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਏਗੀ।

ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ Peer Mentor (ਪੀਅਰ ਮੈਂਟੌਰ) ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼, ਮੈਂਡਰਿਨ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ, ਤਿਗ੍ਰਿਨੀਆ, ਅਮਹਾਰਿਕ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਅਰਬੀ, ਸੋਮਾਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗਵੇਜ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਈਮੇਲ ਸਹਿਯੋਗ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ Peer Mentor (ਪੀਅਰ ਮੈਂਟੌਰ) ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 24-48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

30-ਮਿੰਟ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਸੈਸ਼ਨ

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੇ ਗਏ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ—ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ HCA ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ।

ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੈਬਿਨਾਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਥੀ ਸਲਾਹਕਾਰ (Peer Mentor) ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੂਮ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੈਬਿਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। 

ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ BT70v4 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੈਬਿਨਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਆਏਗੀ।   

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ HCA ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਰੋਤ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।   

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਿਨਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ! ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ।  

 • ਤਰੀਕ: ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ  
 • ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 4 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ  
 • ਜ਼ੂਮ ਲਿੰਕ: myseiubenefits-org.zoom.us/j/92219265440 
  • ਵੈਬਿਨਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੂਮ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।  

ਤੁਸੀਂ BT70v4 ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ? ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਫ਼ਤ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵੈਬਿਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ।  

ਵੈਬਿਨਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:  

 • ਆਨਲਾਈਨ ਲੈੱਸਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
 • ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਏਡ (HCA) ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। 
  • ਆਨਲਾਈਨ ਲੈੱਸਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਗਾਹਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ੂਮ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਥੀ ਸਲਾਹਕਾਰ (Peer Mentor) ਨੂੰ 855-803-2095 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ Peer.Mentorship@myseiubenefits.org  'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। 

 • ਤਰੀਕ: ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ। 
 • ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 4-5 ਵਜੇ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਢਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (Basic Training) 70 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੇ ਗਏ ਵਿਹਾਰਕ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵੈਬਿਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਸਾਥੀ ਸਲਾਹਕਾਰ (Peer Mentors) ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।  

BT70v4  

 • ਤਰੀਕ: ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ।  
 • ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 4-5 ਵਜੇ  

BT70v3  

 • ਤਰੀਕ: ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ।  
 • ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 4-5 ਵਜੇ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ੂਮ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਥੀ ਸਲਾਹਕਾਰ (Peer Mentor) ਨੂੰ 855-803-2095 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ Peer.Mentorship@myseiubenefits.org 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। 

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.