ਵਿਕਾਸ

CE ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ Basic Training (ਮੁੱਢਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ) ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਅਕਤੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ

ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਪੜਚੋਲ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹੋਣ।

ਲਚਕੀਲਾਪਣ

CE ਕੋਰਸ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢੁਕਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

Continuing Education (ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਿਆ) ਕੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਫ਼ਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

ਆਨਲਾਈਨ: ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ।
ਵੈਬੀਨਾਰ: ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ: ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ Continuing Education (ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਿਆ) ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੇਅਰਗਿਵਰ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਹਨ।

ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਪੌਟਲਾਈਟ

ਇਹ ਕਲਾਸ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ HCAs ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।

CE ਕ੍ਰੈਡਿਟ: 3 ਘੰਟੇ

ਕੋਰਸ ਫ਼ਾਰਮੈਟ: ਵੈਬੀਨਾਰ

ਇਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਤੋਂ ਥਕਾਵਟ (compassion fatigue) ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉੱਪਰ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਲਾਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

CE ਕ੍ਰੈਡਿਟ: 3 ਘੰਟੇ

ਕੋਰਸ ਫ਼ਾਰਮੈਟ: ਵੈਬੀਨਾਰ

ਇਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ HCAs ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਅਰਾਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

CE ਕ੍ਰੈਡਿਟ: 3 ਘੰਟੇ

ਕੋਰਸ ਫ਼ਾਰਮੈਟ: ਵੈਬੀਨਾਰ

ਇਹ ਕਲਾਸ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਨਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ HCAs ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੱਸਣ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

CE ਕ੍ਰੈਡਿਟ: 3 ਘੰਟੇ

ਕੋਰਸ ਫ਼ਾਰਮੈਟ: ਵੈਬੀਨਾਰ

ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਸੰਗਿਆਨਕ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਗਰੂਕ ਚੇਤੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ, ਸਰੀਰ, ਵਿਵਹਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੋਚਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ

CE ਕ੍ਰੈਡਿਟ: 6 ਘੰਟੇ

ਕੋਰਸ ਫ਼ਾਰਮੈਟ: ਵੈਬੀਨਾਰ

ਕੇਅਰਗਿਵਰ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ

  • ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਦੇਖੋ।
  • ਉਪਲਬਧ Continuing Education (ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਿਆ) ਕੋਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।
  • CE ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਓ।
  • ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਪੂਰੇ ਕਰੋ।

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.