ការរីកចម្រើន

វគ្គសិក្សា CE បង្កើតដោយផ្អែកលើចំណេះដឹងដែលទទួលបាននៅក្នុង Basic Training (ការបណ្តុះបណ្តាលជាមូលដ្ឋាន) ដោយផ្តល់នូវជំនាញឯកទេសបន្ថែមទៀតសម្រាប់ស្ថានភាពដែលអ្នកអាចប្រឈមមុខនៅពេលផ្តល់ជំនួយគាំទ្រអ្នកជំងឺ។

ការបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន

វគ្គសិក្សាអនឡាញផ្តល់ជូននូវមុខវិជ្ជាចម្រុះ មានចាប់ពីទិដ្ឋភាពទូទៅ រហូតដល់ការស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅលើប្រធានបទជាក់លាក់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នក និងអ្នកជំងឺរបស់អ្នក។

ភាពបត់បែន

វគ្គសិក្សា CE ត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយផ្ទាល់ និងតាមអ៊ីនធឺណិត ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករៀនក្នុងល្បឿនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និងនៅពេលណាដែលមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នក។

វគ្គ Continuing Education (ការបន្តការ​អប់រំ​) មានក្នុងទម្រង់ទាំងនេះ៖

តាមអ៊ីនធឺណិត៖ មានគ្រប់ពេលដើម្បីសិក្សាទៅតាមកាលវិភាគរបស់អ្នក។
សិក្ខាសាលាតាមអ៊ីនធឺណិត៖ វគ្គសិក្សាអនឡាញដែលដឹកនាំដោយគ្រូតាមកាលវិភាគ ដែលអ្នកសិក្សានៅគេហដ្ឋាន។
ផ្ទាល់៖ បានកំណត់ពេលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដែលដឹកនាំដោយគ្រូនៅនឹងកន្លែង។

ចូលទៅកាន់ Caregiver Learning Center (មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសម្រាប់អ្នកថែទាំ) ដើម្បីមើលវគ្គ Continuing Education (ការ​បន្តការសិក្សា) ទាំងអស់ដែលមានផ្ដល់ជូនអ្នក។ អ្នកមិនអាចទទួលបានក្រេឌីតសម្រាប់វគ្គសិក្សាដែលអ្នកបានបញ្ចប់ពីមុនទេ ដូច្នេះវាជារឿងសំខាន់ក្នុងការចុះឈ្មោះក្នុងវគ្គសិក្សាដែលអ្នកមិនបានរៀនពីមុន។

ចំណុចផ្តោតនៃការបន្តសិក្សាអនឡាញ

ថ្នាក់នេះផ្តោតលើសារៈសំខាន់នៃការថែទាំរាងកាយ និងស្បែក និងតួនាទី HCA ក្នុងការលើកកម្ពស់ស្បែកដែលមានសុខភាពល្អ។ ថ្នាក់នឹងរួមបញ្ចូលការពិនិត្យឡើងវិញនៃការគ្រប់គ្រងការឆ្លងមេរោគ និងយន្តការខ្លួនប្រាណ។

ក្រេឌីត CE៖ 3 ម៉ោង

ទម្រង់វគ្គសិក្សា៖ សិក្ខាសាលាតាមអ៊ីនធឺណិត

ថ្នាក់នេះផ្តោតលើការយល់ដឹងថាអ្វីជាការអស់កម្លាំងចិត្ត និងរបៀបដែលវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការថែទាំអ្នកជំងឺ។ ថ្នាក់នេះរួមមានបច្ចេកទេសអំពីសញ្ញា និងរោគសញ្ញា និងបង្ការ។

ក្រេឌីត CE៖ 3 ម៉ោង

ទម្រង់វគ្គសិក្សា៖ សិក្ខាសាលាតាមអ៊ីនធឺណិត

ថ្នាក់នេះផ្តោតលើការធានាថា HCA រក្សាភាពសុខស្រួលរបស់អ្នកជំងឺនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេដោយផ្តល់ការថែទាំតាមផ្ទះដែលបានគិតគូរអំពីវប្បធម៌។ ថ្នាក់នេះរួមបញ្ចូលគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់បង្ហាញពីភាពរសើបនៃវប្បធម៌។

ក្រេឌីត CE៖ 3 ម៉ោង

ទម្រង់វគ្គសិក្សា៖ សិក្ខាសាលាតាមអ៊ីនធឺណិត

ថ្នាក់នេះផ្តោតលើជំនាញទំនាក់ទំនងដែល HCA អាចប្រើដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងប្រកបដោយទំនុកចិត្ត និងវិជ្ជាជីវៈជាមួយអ្នកជំងឺ។ ថ្នាក់នេះរួមបញ្ចូលទាំងការណែនាំសម្រាប់ការជួបអ្នកជំងឺជាលើកដំបូង និងប្រាប់អំពីព្រំដែនវិជ្ជាជីវៈ។

ក្រេឌីត CE៖ 3 ម៉ោង

ទម្រង់វគ្គសិក្សា៖ សិក្ខាសាលាតាមអ៊ីនធឺណិត

វគ្គសិក្សានេះរួមបញ្ចូលឧបករណ៍នៃការយល់ដឹងជាក់ស្តែង និងជំនាញដែលអ្នកថែទាំអាចបញ្ចូលទៅក្នុងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹង ពោលគឺបង្កើនការយល់ដឹងរបស់ពួកគេអំពីបរិស្ថាន រាងកាយ អាកប្បកិរិយា និងគំនិត និងអារម្មណ៍ខាងក្នុងរបស់ពួកគេ។ ការបង្កើនការយល់ដឹងនេះជួយអ្នកថែទាំឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងការទប់ទល់នឹងភាពតានតឹង និងការថប់បារម្ភ គ្រប់គ្រងស្ថានភាពតានតឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរបស់ពួកគេក្នុងនាមជាអ្នកថែទាំ។ ស្វែងយល់បន្ថែម

ក្រេឌីត CE៖ 6 ម៉ោង

ទម្រង់វគ្គសិក្សា៖ សិក្ខាសាលាតាមអ៊ីនធឺណិត

ចាប់ផ្តើមនៅក្នុង Caregiver Learning Center (មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសម្រាប់អ្នកថែទាំ)

  • មើលលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក។
  • ស្វែងយល់អំពីវគ្គ Continuing Education (ការបន្តសិក្សា) ដែលមាន។
  • ចុះឈ្មោះក្នុងវគ្គសិក្សា CE។
  • បញ្ចប់វគ្គសិក្សាអនឡាញជាច្រើនភាសា។

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.