ការសិក្សា

រៀនជំនាញដើម្បីចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់អ្នក និងជួយអ្នកផ្តល់ការថែទាំប្រកបដោយគុណភាព។

អត្ថប្រយោជន៍នៃការបណ្តុះបណ្តាលCaregiver Learning Center (មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសម្រាប់អ្នកថែទាំ)

សុខភាព

ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ និងការធានារ៉ាប់រងលើការថែទាំសុខភាព ដើម្បីគាំទ្រគុណភាពជីវិតរបស់អ្នក។

អត្ថប្រយោជន៍សុខភាពគណនីអត្ថប្រយោជន៍សុខភាព

ការចូលនិវត្ត

ស្វែងយល់អំពីគម្រោងចូលនិវត្តន៍របស់អ្នក និងចាប់ផ្តើមសន្សំប្រាក់សម្រាប់ការចូលនិវត្ត។

អត្ថប្រយោជន៍ចូលនិវត្តន៍Retirement: My Plan

ការផ្គូផ្គងការងារ

ស្វែងរកការងារនៅជិត និងការថែទាំបម្រុងដោយឥតគិតថ្លៃតាមរយៈ Carina។

អត្ថប្រយោជន៍ការផ្គូផ្គងការងារCarina

ចាប់ផ្តើមជាអ្នកថែទាំ

មិនថាអ្នកកំពុងមើលថែមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ ឬចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការក្លាយជាអ្នកមើលថែទេ អ្នកអាចទទួលបានប្រាក់កម្រៃ ខណៈពេលដែលអ្នកទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលដែលអ្នកត្រូវការ។ ទទួលបានការណែនាំអំពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីចាប់ផ្តើមធ្វើការ និងគន្លឹះទូទៅសម្រាប់ភាពជោគជ័យ។

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.