Basic Training (ਮੁੱਢਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ)

Basic Training (ਮੁੱਢਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Basic Training (ਮੁੱਢਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਕੇਅਰਗਿਵਰ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (AP) ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Basic Training (ਮੁੱਢਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ) 70

ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਏਡ (HCA) ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ HCA ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Basic Training (ਮੁੱਢਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ) 70, 70-ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਏਡ (HCA) ਬਣਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। 

ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕੋਰਸ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਅਮਹਾਰਿਕ, ਅਰਬੀ, ਚੀਨੀ, ਖਮੇਰ, ਕੋਰੀਅਨ, ਰੂਸੀ, ਸੋਮਾਲੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ Basic Training (ਮੁੱਢਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ) 70 ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਰਸ ਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੇਪਾਲੀ, ਸਮੋਆਨ, ਟੈਗਾਲੌਗ, ਯੂਕ੍ਰੇਨੀ, ਲਾਓਸ਼ੀਅਨ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ (Member Resource Center, MRC) ਨਾਲ 1-866-371-3200 'ਤੇ (ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਪੈਸੀਫ਼ਿਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਜਾਂ mrc@myseiubenefits.org 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Basic Training (ਮੁੱਢਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ) 30

ਅਡਲਟ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਲਈ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਤੇ ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ (ਪੇਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਗੈਰ-DDA ਸਮੇਤ)।

Basic Training (ਮੁੱਢਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ) 30, 30-ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਸਾਢੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਲੈਬ (Skills Lab) ਦੀ ਕਲਾਸ।
  • 27 ਘੰਟੇ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕੋਰਸ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਚੀਨੀ, ਕੋਰੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ (Member Resource Center, MRC) ਨਾਲ 1-866-371-3200 'ਤੇ (ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਪੈਸੀਫ਼ਿਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਜਾਂ mrc@myseiubenefits.org 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Basic Training (ਮੁੱਢਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ) 9

ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ (Respite) ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ।

ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 9 ਘੰਟੇ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। 

ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕੋਰਸ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਚੀਨੀ, ਕੋਰੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ (Member Resource Center, MRC) ਨਾਲ 1-866-371-3200 'ਤੇ (ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਪੈਸੀਫ਼ਿਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਜਾਂ mrc@myseiubenefits.org 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Basic Training (ਮੁੱਢਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ) 7

ਮਾਪੇ ਵਜੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ (DDA) ਲਈ।

ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 7 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  1. ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 1-ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ।
  2. ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 6-ਘੰਟੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (2 ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਬਿਨਾਰ)।

Basic Training (ਮੁੱਢਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ) 7 ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਅਮਹਾਰਿਕ, ਕੰਬੋਡੀਅਨ/ਖਮੇਰ, ਚੀਨੀ, ਕੋਰੀਅਨ, ਨੇਪਾਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਰੂਸੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਸੋਮਾਲੀ, ਟੈਗਾਲੌਗ, ਤਿਗ੍ਰਿਨਿਆ, ਯੂਕ੍ਰੇਨੀ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ (Member Resource Center, MRC) ਨਾਲ 1-866-371-3200 'ਤੇ (ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਪੈਸੀਫ਼ਿਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਜਾਂ mrc@myseiubenefits.org 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਸਰਟੀਫ਼ਾਈਡ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਏਡ (HCA) ਬਣਨ ਦੇ ਪੜਾਅ

HCA ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

HCA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ?

ਜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ (Department of Health, DOH) ਨੂੰ 360-236-2700 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ hmccreview@doh.wa.gov 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।

ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਏਡ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ? 

ਜੇ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਏਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ Prometric ਨੂੰ 1-800-324-4689 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ wahca@prometric.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।।

ਇੱਕ ਵੇਤਨਕ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫ਼ਾਈਡ HCA ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (Department of Social and Health Services, DSHS) ਦੇ ਨੈਵੀਗੇਟਰਸ (Navigators) ਇੱਕ ਵੇਤਨਕ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫ਼ਾਈਡ HCA ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Peer Mentor (ਪੀਅਰ ਮੈਂਟੌਰ) ਦੇ ਨਾਲ Basic Training (ਮੁੱਢਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ) 70 ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ Basic Training (ਮੁੱਢਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ) 70 ਅਤੇ HCA ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਿਸੇ Peer Mentor (ਪੀਅਰ ਮੈਂਟੌਰ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ HCA ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਸਮੱਗਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.