Basic Training (Khóa Đào Tạo Cơ Bản)

Basic Training (Khóa Đào Tạo Cơ Bản) cung cấp khóa đào tạo phù hợp dựa trên loại hình chăm sóc viên của bạn, đồng thời giúp bạn cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện và có chất lượng cao.

Để đăng ký tham gia Basic Training (Khóa Đào Tạo Cơ Bản), hãy truy cập Caregiver Learning Center (Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên).
Nếu bạn là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Của Đại Lý (AP), hãy liên hệ với chủ lao động của bạn trước khi đăng ký tham gia.

Basic Training 70 (Khóa Đào Tạo Cơ Bản 70)

Giúp Hộ Lý Chăm Sóc Tại Nhà (HCA) Có Chứng Chỉ chuẩn bị vượt qua kỳ thi cấp chứng chỉ để trở thành HCA.

Basic Training 70 (Khóa Đào Tạo Cơ Bản 70) là một khóa đào tạo có thời lượng 70 giờ. Khóa đào tạo này trang bị cho bạn những thông tin và kỹ năng cần thiết để vượt qua kỳ thi cấp chứng chỉ và trở thành Hộ Lý Chăm Sóc Tại Nhà (HCA). Bạn có thể mất đến 5 tuần để hoàn thành khóa đào tạo này.

Hãy đăng ký sớm nhất có thể để đảm bảo bạn hoàn thành khóa đào tạo đúng hạn. 

Khóa học này hiện được cung cấp bằng tiếng Anh, tiếng Amhara, tiếng Ả Rập, tiếng Trung, tiếng Khmer, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Somali, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.

Bạn có thể yêu cầu một thông dịch viên chuyên nghiệp nếu không có khóa học nào ở gần bạn. 

Nếu bạn tham gia Basic Training 70 (Khóa Đào Tạo Cơ Bản 70) bằng tiếng Anh cùng với một thông dịch viên chuyên nghiệp, thì tài liệu khóa học được dịch cũng có thể được cung cấp bằng tiếng Nepal, tiếng Samoa, tiếng Tagalog, tiếng Ukraina, tiếng Lào, tiếng Farsi và tiếng Punjabi.

Để được hỗ trợ về ngôn ngữ, hãy liên hệ với Member Resource Center (Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên – MRC) theo số 1-866-371-3200 (từ 8:00 sáng đến 4:30 chiều theo giờ Thái Bình Dương, Thứ Hai – Thứ Sáu) hoặc địa chỉ email mrc@myseiubenefits.org.

Basic Training 30 (Khóa Đào Tạo Cơ Bản 30)

Dành Cho Nhà Cung Cấp Là Con Cái Đến Tuổi Trưởng Thành, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Hạn Chế và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Thuộc Gia Đình (bao gồm Nhà Cung Cấp Là Cha Mẹ, không thuộc DDA (Cơ Quan Quản Lý Dịch Vụ Cho Người Bị Khuyết Tật Phát Triển)).

Basic Training 30 (Khóa Đào Tạo Cơ Bản 30) là khóa học diễn ra chủ yếu bằng hình thức trực tuyến, theo tiến độ riêng và có thời lượng 30 giờ, bao gồm:

  • Một lớp học trực tiếp trong Phòng Lab Kỹ Năng kéo dài 3,5 tiếng.
  • 27 giờ tham gia các khóa học trực tuyến.

Sau khi đăng ký, bạn có thể bắt đầu các khóa học trực tuyến của mình bất cứ lúc nào.

Khóa học này hiện được cung cấp bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga và tiếng Việt.

Nếu bạn cần hỗ trợ bằng một ngôn ngữ khác, hãy liên hệ với Member Resource Center (Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên – MRC) theo số điện thoại 1-866-371-3200 (từ 8:00 sáng đến 4:30 chiều theo giờ Thái Bình Dương, Thứ Hai đến Thứ Sáu) hoặc địa chỉ email mrc@myseiubenefits.org.

Basic Training 9 (Khóa Đào Tạo Cơ Bản 9)

Dành Cho Chăm Sóc Viên Thay Thế.

Bạn cần tham gia các khóa học trực tuyến với tổng thời lượng 9 giờ để hoàn thành khóa đào tạo. 

Tất cả các khóa học đều có sẵn sau khi bạn đăng ký và bạn có thể bắt đầu học bất cứ lúc nào.

Khóa học này hiện được cung cấp bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga và tiếng Việt.

Nếu bạn cần hỗ trợ bằng một ngôn ngữ khác, hãy liên hệ với Member Resource Center (Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên – MRC) theo số điện thoại 1-866-371-3200 (từ 8:00 sáng đến 4:30 chiều theo giờ Thái Bình Dương, Thứ Hai đến Thứ Sáu) hoặc địa chỉ email mrc@myseiubenefits.org.

Basic Training 7 (Khóa Đào Tạo Cơ Bản 7)

Dành Cho Nhà Cung Cấp Cá Nhân Là Cha Mẹ (Thuộc DDA – Cơ Quan Quản Lý Dịch Vụ Cho Người Bị Khuyết Tật Phát Triển).

Bạn phải hoàn thành toàn bộ 7 giờ học để đáp ứng yêu cầu đào tạo, bao gồm:

  1. 1 giờ học độc lập.
  2. 6 giờ đào tạo có giảng viên dẫn dắt (2 hội thảo trực tuyến trên web).

Basic Training 7 (Khóa Đào Tạo Cơ Bản 7) hiện được cung cấp bằng tiếng Anh, tiếng Amhara, tiếng Campuchia/Khmer, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nepal, tiếng Punjabi, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Somali, tiếng Tagalog, tiếng Tigrinya, tiếng Ukraina và tiếng Việt.

Nếu bạn cần hỗ trợ về ngôn ngữ, hãy liên hệ với Member Resource Center (Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên – MRC) theo số điện thoại 1-866-371-3200 (từ 8:00 sáng đến 4:30 chiều theo giờ Thái Bình Dương, Thứ Hai đến Thứ Sáu) hoặc địa chỉ email mrc@myseiubenefits.org.

Các Bước Trở Thành Hộ Lý Chăm Sóc Tại Nhà Được Cấp Chứng Chỉ (HCA)

Nhận Hỗ Trợ Về Chứng Chỉ HCA

Bạn có thắc mắc về việc đăng ký và chứng nhận HCA?

Nếu bạn có thắc mắc về việc đăng ký hoặc chứng nhận, hãy gọi cho Bộ Y tế (DOH) theo số 360-236-2700 hoặc gửi email đến địa chỉ hmccreview@doh.wa.gov.

Bạn có câu hỏi về kỳ thi cấp chứng chỉ Hộ Lý Chăm Sóc Tại Nhà? 

Nếu bạn có câu hỏi về kỳ thi cấp chứng chỉ Hộ Lý Chăm Sóc Tại Nhà, hãy gọi điện cho Prometric theo số điện thoại 1-800-324-4689 hoặc gửi email đến địa chỉ wahca@prometric.com.

Bạn cần trợ giúp để trở thành HCA được trả lương và được cấp chứng chỉ?

Các Chuyên Viên Định Hướng Của Sở Dịch Vụ Y Tế Và Xã Hội Tiểu Bang Washington (DSHS) có thể giúp bạn hoàn tất quá trình trở thành HCA được trả lương và được cấp chứng chỉ.

Nhận dịch vụ dạy kèm miễn phí với Peer Mentor (Cố Vấn Nghề Nghiệp) dành cho học viên tham gia Basic Training 70 (Khóa Đào Tạo Cơ Bản 70)

Nếu tham gia Basic Training 70 (Khóa Đào Tạo Cơ Bản 70) và kỳ thi cấp chứng chỉ HCA, bạn có thể liên hệ với Peer Mentor (Cố Vấn Nghề Nghiệp) để được hướng dẫn và hỗ trợ. Họ có thể giúp bạn hiểu những gì bạn đang học trên lớp và hướng dẫn bạn về tài liệu khóa học khi bạn chuẩn bị tham gia kỳ thi HCA.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.