Hỗ Trợ Về Phúc Lợi Y Tế

Nhận trợ giúp nếu có thắc mắc về bảo hiểm, tiêu chí đủ điều kiện, cách đăng ký và nhiều vấn đề khác.

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp nhất mà các chuyên gia phúc lợi y tế của chúng tôi nhận được. Nếu không tìm thấy câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm, hãy liên hệ với chúng tôi.

Dịch Vụ Khách Hàng
1-877-606-6705

Nói chuyện với một chuyên gia phúc lợi y tế.

Gọi điện hoặc gửi email, theo địa chỉ SEIU775BG-caregiver@magnacare.com,
Bạn có thể liên hệ với họ từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:00 sáng đến 6:00 chiều (theo Giờ Thái Bình Dương).

 
Bạn sẽ được kết nối với một người đại diện nói ngôn ngữ của bạn và có thể hỗ trợ bạn.

Câu Hỏi Thường Gặp

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp nhất về bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.

Bảo Hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe

Tìm hiểu về bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ dành cho chăm sóc viên.

Bảo Hiểm Cá Nhân: Bạn phải làm việc 80 giờ trở lên mỗi tháng trong 2 tháng liên tiếp để đủ điều kiện tham gia bảo hiểm cá nhân.
Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em): Bạn phải làm việc từ 120 giờ trở lên mỗi tháng để đủ điều kiện tham gia Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em).

Hãy kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện hay không trong tài khoản phúc lợi y tế.

Bạn có thể nộp đơn đăng ký khi đủ điều kiện lần đầu tiên, trong Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) hoặc nếu bạn có một Biến Cố Cuộc Đời Đủ Điều Kiện.

Tìm hiểu thêm

Cách dễ nhất để nộp đơn đăng ký hoặc thực hiện các thay đổi đối với bảo hiểm là nộp trực tuyến trong Tài Khoản Phúc Lợi Y Tế của bạn.

Cách nộp đơn đăng ký hoặc thực hiện thay đổi qua đường bưu điện/fax: Nếu đã nhận được bản in của Tài Liệu Hướng Dẫn Về Phúc Lợi Y Tế, bạn có thể sử dụng Health Benefits Application (Đơn Đăng Ký Phúc Lợi Y Tế) có trong thư bưu điện. Gửi qua đường bưu điện hoặc fax đơn đăng ký mà bạn đã hoàn thành đến địa chỉ hoặc số fax được nêu trong Health Benefits Application (Đơn Đăng Ký Phúc Lợi Y Tế). Bạn phải trả bưu phí theo mức cước phí của Hoa Kỳ.

Ngày bắt đầu có hiệu lực bảo hiểm sẽ thay đổi tùy theo thời điểm bạn gửi Health Benefits Application (Đơn Đăng Ký Phúc Lợi Y Tế) đã hoàn thành và thời điểm bạn đáp ứng tiêu chí đủ điều kiện.

Mới Đủ Điều Kiện: Nếu bạn đáp ứng tiêu chí đủ điều kiện và đơn đăng ký mà bạn đã hoàn thành được tiếp nhận vào hoặc trước ngày 15 của tháng, bảo hiểm của bạn sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng sau. Nếu đơn đăng ký của bạn được tiếp nhận trong khoảng từ ngày 16 đến ngày 31 của tháng, bảo hiểm của bạn sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng sau nữa.

 • Ví dụ: Nếu đơn đăng ký được tiếp nhận trong khoảng từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1, bảo hiểm sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 3.

Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế), từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 7 hằng năm: Đơn đăng ký và các thay đổi mà bạn thực hiện phải được tiếp nhận vào hoặc trước ngày 20 tháng 7 thì mới được xử lý đối với bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8.

Biến Cố Cuộc Đời Đủ Điều Kiện: Để đăng ký hoặc thực hiện thay đổi do có một Biến Cố Cuộc Đời Đủ Điều Kiện, hãy liên hệ với SEIU 775 Benefits Group trong vòng 30 ngày.

 • Ví dụ: Nếu sinh con vào ngày 1 tháng 1, bạn phải liên hệ với SEIU 775 Benefits Group muộn nhất là ngày 31 tháng 1 để đăng ký cho chính bạn và/hoặc con của bạn.

Chủ lao động sẽ tự động khấu trừ khoản phí đồng bảo hiểm hằng tháng (số tiền bạn phải trả mỗi tháng) từ tiền lương của bạn. Nếu chủ lao động không thể khấu trừ, họ sẽ gửi cho bạn một bức thư qua đường bưu điện và qua email để yêu cầu bạn tự thanh toán. Trong email này, họ sẽ hướng dẫn bạn cách thanh toán phí đồng bảo hiểm. Bạn có thể thanh toán bằng séc hoặc sử dụng tài khoản trực tuyến của mình.

Nếu bạn là Nhà Cung Cấp Cá Nhân (IP) thông qua CDWA: Bạn sẽ phải tự thực hiện khoản thanh toán hằng tháng đầu tiên.

Để duy trì bảo hiểm cá nhân, bạn cần phải:

 • Làm việc 80 giờ trở lên mỗi tháng.
 • Báo cáo số giờ bạn đã làm trong vòng 60 ngày kể từ tháng bạn đã làm việc
 • Thanh toán khoản khấu trừ phí đồng bảo hiểm hằng tháng là $25.

Ngay khi có bảo hiểm, bạn phải tiếp tục làm việc theo số giờ quy định mỗi tháng và thanh toán khoản khấu trừ phí đồng bảo hiểm hằng tháng đúng hạn để duy trì bảo hiểm liên tục. Vì bảo hiểm cá nhân và Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em) có yêu cầu khác nhau về số giờ nên bạn có thể không còn được hưởng Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em) nhưng vẫn duy trì bảo hiểm cá nhân. Hãy tìm hiểu thêm về ảnh hưởng của số giờ làm việc đến bảo hiểm của bạn.

Nếu không còn được hưởng bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, bạn sẽ nhận được thông tin về cách tiếp tục bảo hiểm thông qua COBRA.

COBRA: (Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act – Đạo Luật Hòa Giải Ngân Sách Omnibus Hợp Nhất) giúp đỡ chăm sóc viên và con cái của họ đã không còn được hưởng bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Thông qua COBRA, khi không còn được hưởng bảo hiểm hoặc Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em), bạn có thể tiếp tục được hưởng hiểm chăm sóc sức khỏe nhưng phải thanh toán một khoản hằng tháng. Ameriflex quản lý phúc lợi COBRA của bạn. Đối với các câu hỏi về COBRA, hãy gọi điện cho bộ phận dịch vụ khách hàng theo số: 1-877-606-6705.

Các Lựa Chọn Khác Về Bảo Hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe: Nếu bạn đã ngừng làm công việc chăm sóc và cần tìm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe dài hạn, hãy truy cập trang web wahealthplanfinder.org. Bạn có thể tìm hiểu xem mình có đủ điều kiện nhận Washington Apple Health miễn phí hay không hoặc so sánh các lựa chọn khác về dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Nếu bạn không muốn đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hoặc muốn chấm dứt bảo hiểm của mình và/hoặc bảo hiểm của con, bạn có thể điền vào Waive Coverage Form (Mẫu Đơn Khước Từ Bảo Hiểm). Nếu chọn khước từ bảo hiểm, bạn sẽ không thể đăng ký lại cho đến giai đoạn Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) tiếp theo (từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 7 mỗi năm) hoặc cho đến khi bạn có một Biến Cố Cuộc Đời Đủ Điều Kiện.

Nếu bạn nộp đơn khước từ vào hoặc trước ngày 15 của tháng, bảo hiểm của bạn và/hoặc con sẽ chấm dứt vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo. Nếu bạn nộp đơn khước từ trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến ngày 31 của tháng, bảo hiểm của bạn và/hoặc con sẽ chấm dứt vào ngày đầu tiên của tháng sau nữa.

 • Ví dụ: Nếu bạn nộp đơn khước từ trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 1, bảo hiểm của bạn sẽ chấm dứt vào ngày 1 tháng 2. Nếu bạn nộp đơn khước từ trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến ngày 31 tháng 1, bảo hiểm của bạn sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 3.

Các đơn khước từ hiện tại được tiếp nhận trước ngày 1 tháng 7 năm 2024 sẽ được đặt lại trong Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế). Nếu bạn có đơn đăng ký trong hồ sơ và chưa đến 12 tháng kể từ lần gần đây nhất bạn có bảo hiểm, bạn sẽ được đăng ký lại trong Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) cho bảo hiểm trong tháng 8 năm 2024. Để duy trì trạng thái khước từ, bạn phải gửi một Waive Coverage Form (Mẫu Đơn Khước Từ Bảo Hiểm) khác.

Bạn phải báo cáo số giờ đã làm cho chủ lao động trong vòng 60 ngày kể từ ngày làm việc sẽ được dùng để tính toán điều kiện hưởng phúc lợi. Chủ lao động của bạn sẽ báo cáo số giờ bạn đã làm cho SEIU 775 Benefits Group. Nếu bạn chậm trễ trong việc báo cáo số giờ làm, số giờ sẽ được ghi lại nhưng bảo hiểm sẽ không được gia hạn.

 • Ví dụ: Số giờ bạn làm trong tháng 1 phải được báo cáo cho chủ lao động muộn nhất là ngày 31 tháng 3, và được SEIU 775 Benefits Group tiếp nhận từ chủ lao động muộn nhất là ngày 20 tháng 4 để bảo đảm bảo hiểm được tiếp tục gia hạn trong tháng 3.

Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em)

Tìm hiểu về Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em).

Bạn có thể thêm những người con đủ điều kiện (cho đến sinh nhật lần thứ 26 của con). Một số ví dụ về trẻ phụ thuộc đủ điều kiện là con đẻ, con nuôi, con riêng và con của người bạn đời.

 • Làm việc ít nhất 120 giờ/tháng. Nếu hiện không đủ điều kiện, bạn có thể hoàn thành đơn đăng ký trong Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế). Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em) sẽ bắt đầu có hiệu lực khi bạn bắt đầu làm việc 120 giờ trở lên mỗi tháng.
 • Điền vào phần Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em) trong Health Benefits Application (Đơn Đăng Ký Phúc Lợi Y Tế), trực tuyến hoặc qua đường bưu điện. Bạn sẽ cần chọn một loại bảo hiểm cho con của mình (gói bảo hiểm y tế và nha khoa hoặc chỉ bảo hiểm nha khoa).
 • Gửi (các) giấy tờ Xác Minh Người Phụ Thuộc để xác minh mối quan hệ của bạn với (các) con cùng với đơn đăng ký.
 • Thanh toán khoản phí đồng bảo hiểm hằng tháng bắt buộc đối với bảo hiểm mà bạn đã chọn cho con

Nếu cả bạn và vợ/chồng của bạn đều có bảo hiểm thông qua SEIU Healthcare NW Health Benefits Trust, thì con của bạn chỉ được đăng ký tham gia chương trình của bố hoặc mẹ. Bảo hiểm của con bạn có thể được phối hợp với bảo hiểm chăm sóc sức khỏe bên ngoài khác. Để biết thêm thông tin, hãy gọi điện cho Dịch Vụ Khách Hàng theo số 1-877-606-6705.

Không. Nếu bạn đăng ký cho con tham gia bảo hiểm, thì con sẽ được đăng ký tham gia cùng một chương trình bảo hiểm như của bạn.

Bạn có thể nộp đơn đăng ký khi đủ điều kiện lần đầu tiên, trong Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) hoặc nếu bạn có một Biến Cố Cuộc Đời Đủ Điều Kiện. Thời điểm bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực được tính dựa vào ngày tiếp nhận đơn đăng ký mà bạn đã hoàn thành. Tìm hiểu thêm.

Cách dễ nhất để nộp đơn đăng ký hoặc thực hiện các thay đổi đối với bảo hiểm là nộp trực tuyến trong Tài Khoản Phúc Lợi Y Tế của bạn.

Cách nộp đơn đăng ký hoặc thực hiện thay đổi qua đường bưu điện/fax: Nếu đã nhận được bản in của Tài Liệu Hướng Dẫn Về Phúc Lợi Y Tế, bạn có thể sử dụng Health Benefits Application (Đơn Đăng Ký Phúc Lợi Y Tế) có trong thư bưu điện. Gửi qua đường bưu điện hoặc fax đơn đăng ký mà bạn đã hoàn thành đến địa chỉ hoặc số fax được nêu trong Health Benefits Application (Đơn Đăng Ký Phúc Lợi Y Tế). Bạn phải trả bưu phí theo mức cước phí của Hoa Kỳ.

Khi đăng ký cho trẻ phụ thuộc, bạn sẽ cần xác minh mối quan hệ của mình với trẻ trước khi bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực.

Để làm vậy, bạn phải gửi giấy tờ cho mỗi trẻ mà bạn đăng ký. Bạn nên gửi (các) giấy tờ Xác Minh Người Phụ Thuộc cùng với Health Benefits Application (Đơn Đăng Ký Phúc Lợi Y Tế) mà bạn đã hoàn thành.

Tìm Hiểu Thêm

Ngay khi có bảo hiểm, bạn phải tiếp tục làm việc theo số giờ quy định mỗi tháng và thanh toán khoản khấu trừ phí đồng bảo hiểm hằng tháng đúng hạn để duy trì bảo hiểm liên tục. Vì bảo hiểm cá nhân và Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em) có yêu cầu khác nhau về số giờ nên bạn có thể không còn được hưởng Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em) nhưng vẫn duy trì bảo hiểm cá nhân. Hãy tìm hiểu thêm về ảnh hưởng của số giờ làm việc đến bảo hiểm của bạn.

Để duy trì Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em), bạn cần phải:

 • Làm việc 120 giờ trở lên mỗi tháng.
 • Báo cáo số giờ bạn đã làm trong vòng 60 ngày kể từ tháng bạn đã làm việc.
 • Thanh toán toàn bộ khoản khấu trừ phí đồng bảo hiểm hằng tháng cho bạn và trẻ phụ thuộc.

Nếu không còn được hưởng bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, bạn sẽ nhận được thông tin về cách tiếp tục bảo hiểm thông qua COBRA.

COBRA: (Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act – Đạo Luật Hòa Giải Ngân Sách Omnibus Hợp Nhất) giúp đỡ chăm sóc viên và con cái của họ đã không còn được hưởng bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Thông qua COBRA, khi không còn được hưởng bảo hiểm hoặc Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em), bạn có thể tiếp tục được hưởng hiểm chăm sóc sức khỏe nhưng phải thanh toán một khoản hằng tháng. Ameriflex quản lý phúc lợi COBRA của bạn. Đối với các câu hỏi về COBRA, hãy gọi điện cho bộ phận dịch vụ khách hàng theo số: 1-877-606-6705.

Các Lựa Chọn Khác Về Bảo Hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe: Nếu bạn đã ngừng làm công việc chăm sóc và cần tìm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe dài hạn, hãy truy cập trang web wahealthplanfinder.org. Bạn có thể tìm hiểu xem mình có đủ điều kiện nhận Washington Apple Health miễn phí hay không hoặc so sánh các lựa chọn khác về dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.