Taageerada Dheefaha Caafimaadka

Caawin u hel su’aalaha ku saabsan caymiska, xaq u yeelashada, codsashada iyo wax kale oo badan.

Hoos waxaa ku qoran qaar kamid ah su’aalaha ugu badan ee la iska weydiiyo khabiirada dheefaheena caafimaadka. Haddii aadan heli karin jawaabta aad raadinayso, ogoow inaad nala soo xidhiidhi karto.

Adeegga Macaamiisha
1-877-606-6705

La hadal khabiirka dheefaha caafimaadka.

Wac ama iimayl ugu dir, cinwaanka SEIU775BG-caregiver@magnacare.com,
Waxaa lagala xiriiri karaa Isniin ilaa Jimce laga bilaabo 8 a.m. ilaa 6 p.m. Pacific Time.

 
Waxaa laguugu xidhi doonaa wakiil ku hadla luuqadaada oo ku caawin kara.

Su’aalaha Ugu Badan

Hoos waxaa ku qoran qaar kamid ah su’aalaha ugu badan ee ku saabsan caymiska daryeelka caafimaadka.

Ceymiska Daryeelka Caafimaad

Wax ka ogoow caymiska daryeelka caafimaadka ee daryeel bixiyeyaasha.

Ceymiska Shakhsi ahaaneed: Waa inaad shaqeysaa 80 saacadood ama ka badan bishii 2 bilood oo xiriir ah si aad ugu qalanto ceymiska shakhsi ahaaneed.
Coverage for Kids (Caymiska Ilmaha): Waa inaad shaqaysaa 120 saacadood ama ka badan si aad ugu qalanto Coverage for Kids (Caymiska Ilmaha)

Ka eeg u-qalmitaankaada gudaha koontadaada dheefaha caafimaadka.

Waxaad codsan kartaa markaad xaq u yeelato marka ugu koowaad, inta lagu jiro Open Enrollment (Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Ceymiska Caafimaadka) ama haddii aad ku jirto Marxalad Nololeed Muteysi leh.

Wax badan ka ogow

Habka ugu fudud ee aad ku dalban karto ama wax uga beddeli karto caymiska waa onlaynka adigoo galaaya Akoonkaada Dheefaha Caafimaadka.

Si aad u codsato ama wax ka baddel u samayso adiga oo isticmaalaya boostada ama fakis: Haddii aad heshay Hagaha Dheefaha Caafimaadka oo daabacan, waxaad isticmaali kartaa Codsiga Dheefaha Caafimaadka ee ku jira boostadaada. Ku dir boostada ama fakis codsigaaga oo dhamaystiran cinwaanka ama lambarka fakiska ee ku qoran Codsiga Dheefaha Caafimaadka. Khidmada boostada Mareykanka ayaa la iska rabaa.

Taariikhda uu caymiskaaga bilaabanayo ayaa kala duwanaan doonto iyada oo ku xiran markaad soo gudbiso Codsigaaga Dheefaha Caafimaadka oo dhamaystiran iyo markaad buuxiso shuruudaha xaq u yeelashada.

Kuwa Cusub ee U Qalma: Haddii aad buuxiso shuruudaha xaq u yeelashada oo codsigaaga dheefaha ee dhamaystiran la helo marki la gaaro ama ka hor 15-ka bisha, caymiskaaga wuxuu bilaaban doonaa 1-da bisha soo socoto. Haddii codsigaaga la helo inta u dhaxaysa 16-ka iyo 31-ga bisha, caymiskaaga wuxuu bilaaban doonaa 1-da bisha ku xigta bisha soo socoto.

 • Tusaale: Haddii codsi la helo inta u dhaxeysa Janaayo 16 iyo Janaayo 31, caymiska wuxuu bilaaban doono 1-da Maarso.

Open Enrollment (Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Ceymiska Caafimaadka) (Luulyo 1- 20 sanad walbo): Codsigaaga iyo isbaddelada waxaa qasab ah in la helo marki la gaaro ama ka hor Luulyo 20 si looga shaqeeyo caymiska bilaabanaya Agoosto 1.

Dhacdo Nololeed Muteysi leh: Si aad isku diiwaanegliso ama wax ka baddel u samayso iyada oo ay ugu wacan tahay Dhacdo Nololeed Muteysi Leh, kula xiriir SEIU 775 Benefits Group 30 maalmood gudahooda.

 • Tusaale: Haddii uu ilmo ku dhasho Janaayo 1, waxaad haysataa ilaa iyo Janaayo 31 si aad ugala hadasho SEIU 775 Benefits Group in la diiwaangeliyo adiga iyo/ama carruurtaada.

Loo-shaqeeyahaaga ayaa si toos ah uga jaran doona mushaharkaaga lacag-wadaaga khidmada ceymiska billaha ah ee lagaa jaro (cadadka aad bixiso bil walbo). Haddii loo-shaqeeyahaagu uusan awoodin inuu lacagta jaro, waxaad boostada laguugu soo diri doonaa warqad aad adiga iskaga bixiso iyo iimayl kugu hagaya inaad bixiso qaybtaada lacag-wadaaga khidmada ceymiska billaha ah. Waxaad ku bixin kartaa jeeg ahaan, ama adoo isticmaalaya akoonkaaga onlaynka ah.

Haddii aad tahay IP-ga oo leh CDWA: Lacag bixintaada bil’laha ah ee ugu koowaad adiga ayaa iska bixin doonaa.

Si aad u sii haysato caymiska shakhsi ahaaneed, waxaad u baahan tahay inaad:

 • Shaqeyso 80 saacadood ama ka badan bil walbo.
 • Ku soo gudbiso saacadahaaga shaqada 60 maalmood gudahooda ka dib bisha aad shaqaysay
 • Bixiso qaybtaada lacag-wadaaga khidmada ceymiska billaha ah ee lagaa jaro ee dhan $25.

Markaad caymis leedahay, waa inaad sii wado inaad shaqayso saacadaha loo baahan yahay bil walbo oo aad ku bixiso qaybtaada lacag-wadaaga khidmada ceymiska billaha ah ee laga jaro wakhtiga saxda ah si uu kuugu sii socdo caymiska. Maadaama caymiskaaga shakhsi ahaaneed iyo Coverage for Kids (Caymiska Ilmaha) ay leeyihiin tirada saacadaha shaqada ee la is faro oo kala duwan, waxaad wayni kartaa Coverage for Kids (Caymiska Ilmaha) balse waxaad sii haysan kartaa caymiskaaga shakhsi ahaaneed. Baro wax badan oo ku saabsan sida saacadaha shaqada ay u saameeyaan ceymiskaada.

Haddii aad lumiso caymiska daryeelka caafimaadka, waxaad heli doontaa macluumaad ku saabsan caymiska sii wadida ee laga helo COBRA.

COBRA: (Sharciga Sii Wadashada Caymiska Caafimaad ee Loo-shaqeeyuhu Bixyo) wuxuu caawiyaa daryeel bixiyeyaasha iyo carruurtooda ee lumiyay caymiska daryeelka caafimaadka. Adiga oo u maraya COBRA, markaad lumiso caymiskaaga ama Coverage for Kids (Caymiska Ilmaha) waxaad heli kartaa caymiska daryeelka caafimaad oo kuu sii socda adiga oo bixinaya lacag bil’le ah. Dheeftaada COBRA waxaa maamula Ameriflex. Wixii su’aalo ah ee ku saabsan COBRA wac adegga macaamiisha: 1-877-606-6705.

Xulashooyinka Kale ee Ceymiska Daryeelka Caafimaad: Haddii aad joojisay daryeel bixinta oo aad u baahan tahay inaa hesho caymiska daryeelka caafimaad ee muddada dheer, booqo wahealthplanfinder.org. Waxaad ogaan kartaa haddii aad xaq u leedahay Washington Apple Health oo bilaash ah ama waxaad isla barbardhigi kartaa noocyada kale ee daryeelka caafimaad.

Haddii aadan rabin inaad iska diiwaangeliso caymiska caafimaadka ama aad jeclaan lahayd inaad joojiso caymiskaaga iyo/ama caymiska ilmahaaga, waxaad buuxin kartaa foomka Ka Dhaafidda Ceymiska. Haddii aad doorato inaad iska dhaafto ceymiska, ma awoodi doontid inaad markale dib isku diiwaangeliso ilaa iyo laga gaaro Open Enrollment (Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Ceymiska Caafimaadka) ee xigta (sanad walba Luuliyo 1-20), ama aad ka yeelato Dhacdo Nololeed Muteysi Leh.

Haddii aad gudbiso ka dhaafitaanka marki la gaaro ama ka hor 15-ka bisha, caymiskaaga iyo/ama caymiska ilmahaaga ayaa dhamaan doona 1-da bisha xigta. Haddii aad gudbiso ka dhaafitaanka inta u dhaxaysa 16-ka iyo 31-da bisha, caymiskaaga iyo/ama caymiska ilmahaaga ayaa dhamaan doona 1-da bisha labaad.

 • Tusaale: Haddii aad gudbiso ka dhaafitaanka inta u dhaxaysa Janaayo 1 iyo Janaayo 15, caymiskaaga wuxuu dhamaan doonaa Febraayo 1. Haddii aad gudbiso ka dhaafitaanka inta u dhaxaysa Janaayo 16 iyo Janaayo 31, caymiskaaga wuxuu dhamaan doonaa Maarso 1.

Ka dhaafitaanada hadda jira ee la helay kahor Luuliyo 1. 2024, ayaa dib loo dejini doonaa inta lagu jiro Open Enrollment (Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Ceymiska Caafimaadka). Haddii uu jiro codsi kuu xareysan oo ay ka soo wareegtay muddo ka yar 12 bilood tan iyo marki ugu danbeysay ee aad ceymis yeelatay, waxaa dib laguu diiwaangelin doonaa inta lagu jiro Open Enrollment (Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Ceymiska Caafimaadka) ee caymiska Agoosto 2024. Si aad ugu sii jirto xaaladaada ka dhaafitaanka, waa inaad soo gudbiso foomka kale oo ah Ka Dhaafidda Ceymiska.

Saacadaha la shaqeeyay waxaa qasab ah inaad u gudbiso loo-shaqeeyahaaga 60 maalmood gudahooda ka dib marki la shaqeeyay si loogu adeegsado xisaabinta xaq u yeelashada dheefaha. Loo-shaqeeyahaaga ayaa saacadaha la shaqeeyay u gudbin doona SEIU 775 Benefits Group. Haddii saacadahaaga aad soo gudbiso wakhti danbe, saacadaha ayaa la diiwaangelin doonaa balse caymiska lama sii wadi doono.

 • Tusaale: Saacadaha la shaqeeyay Janaayo waxaa qasab ah inaad u gudbiso loo-shaqeeyahaaga marki la gaaro ama ka hor Maarso 31, oo ay soo gaaraan SEIU 775 Benefits Group iyaga oo ka helaya loo-shaqeeyahaaga wakhti aan ka danbaynin Abriil 20 si loo xaqiijiyo caymiska Maarso.

Coverage for Kids (Caymiska Ilmaha)

Wax badan ka ogoow Coverage for Kids (Caymiska Ilmaha).

Waxaad ku dari kartaa carruurta xaqa u leh (ilaa iyo taariikhdooda dhalashada ee 26aad). Tusaalooyinka qaar ka mid ah carruurta kugu tiirsan ee xaqa leh waxaa kmid ah ilmaha aad dhashay, ilmaha la korsaday, carruurta seeygaaga/xaaskaaga ay dhaleen iyo carruurta lamaanahaaga qoyska.

 • Shaqee ugu yaraan 120 saacadood bishi. Haddii aadan hadda xaq u lahayn, waxaad codsiga buuxin kartaa Inta lagu jiro Open Enrollment (Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Caymiska Caafimaadka) oo Coverage for Kids (Caymiska Ilmaha) ayaa kuu bilaaban doona markaad bilowdo inaad shaqeyso 120 saacadood ama ka badan bishiiba.
 • Buuxi qaybta Coverage for Kids (Caymiska Ilmaha) ee Codsiga Dheefaha Caafimaadka, onleen ahaan ama boostada. Waxaad u baahan doontaa inaad u doorato nooca caymiska carruurtaada (caafimaadka iyo ilkaha ama ilkaha kaliya).
 • Soo gudbi dukumiintiga Xaqiijinta Dadka Kugu si loo cadeeyo xiriirka kaala dhaxeeyo ilmahaaga(carruurtaada) oo uuna la socdo codsigaaga.
 • Bixi kharashka ceymis-wadaaga ee billaha ah ee looga baahan yahay xullashada caymiska ee aad u dooratay carruurtaada

Haddii adiga iyo xaaskaaga/seeygaaga labadiinaba aad caymis ku leedihiin SEIU Healthcare NW Health Benefits Trust, ilmahaaga waxa laga yaabaa in laga diiwaangeliyo oo keliya qorshe ceymis oo uu leeyahay hal waalid. Caymiska ilmahaaga waxaa la isku dubaridi karaa caymisyada kale ee dibadeed ee daryeelka caafimaadka. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan kala xiriir Adeegga Macmiilka lanbarka 1-877-606-6705.

Maya. Haddii aad carruurtaada ka diiwaangeliso caymis, waxaa loo diiwaangelin doonaa isla qorshaha caymsika aad adiga haysato.

Waxaad codsan kartaa markaad xaq u yeelato marka ugu koowaad, inta lagu jiro Open Enrollment (Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Ceymiska Caafimaadka) ama haddii aad ku jirto Marxalad Nololeed Muteysi leh. Goorta caymisku bilaabmayo waxay ku salaysan tahay taariikhda codsigaaga la helay. Wax badan ka ogow.

Habka ugu fudud ee aad ku dalban karto ama wax uga beddeli karto caymiska waa onlaynka adigoo galaaya Akoonkaada Dheefaha Caafimaadka.

Si aad u codsato ama wax ka baddel u samayso adiga oo isticmaalaya boostada ama fakis: Haddii aad heshay Hagaha Dheefaha Caafimaadka oo daabacan, waxaad isticmaali kartaa Codsiga Dheefaha Caafimaadka ee ku jira boostadaada. Ku dir boostada ama fakis codsigaaga oo dhamaystiran cinwaanka ama lambarka fakiska ee ku qoran Codsiga Dheefaha Caafimaadka. Khidmada boostada Mareykanka ayaa la iska rabaa.

Markaad diiwaangeliso carruurta kugu tiirsan, waxaad u baahan doontaa inaad caddayso xiriirka kaala dhaxeeya iyaga ka hor inta uusan caymiska bilaabanin.

Si aad u samayso midaas, waa inaad dukumiinti ka soo gudbisaa cunug walbo oo aad diiwaangeliso. Waxaa lagu taliyaa inaad soo gudbiso dukumiintigaaga(yadaada) oo uu la socdo Codsigaaga Dheefaha Caafimaadka oo dhamaystiran.

Wax Badan Ka Ogow

Markaad caymis leedahay, waa inaad sii wado inaad shaqayso saacadaha loo baahan yahay bil walbo oo aad ku bixiso qaybtaada lacag-wadaaga khidmada ceymiska billaha ah ee laga jaro wakhtiga saxda ah si uu kuugu sii socdo caymiska. Maadaama caymiskaaga shakhsi ahaaneed iyo Coverage for Kids (Caymiska Ilmaha) ay leeyihiin tirada saacadaha shaqada ee la is faro oo kala duwan, waxaad wayni kartaa Coverage for Kids (Caymiska Ilmaha) balse waxaad sii haysan kartaa caymiskaaga shakhsi ahaaneed. Baro wax badan oo ku saabsan sida saacadaha shaqada ay u saameeyaan ceymiskaada.

Si aad u sii haysato Coverage for Kids (Caymiska Ilmaha) waxaad u baahan tahay inaad:

 • Shaqeyso 120 saacadood ama ka badan bil walbo.
 • Ku soo gudbiso saacadahaaga shaqada 60 maalmood gudahooda ka dib bisha aad shaqaysay.
 • Bixiso lacag-wadaaga khidmada ceymiska billaha ah ee lagaa jaro oo dhamaystiran ee adiga iyo carruurta kugu tiirsan.

Haddii aad lumiso caymiska daryeelka caafimaadka, waxaad heli doontaa macluumaad ku saabsan caymiska sii wadida ee laga helo COBRA.

COBRA: (Sharciga Sii Wadashada Caymiska Caafimaad ee Loo-shaqeeyuhu Bixyo) wuxuu caawiyaa daryeel bixiyeyaasha iyo carruurtooda ee lumiyay caymiska daryeelka caafimaadka. Adiga oo u maraya COBRA, markaad lumiso caymiskaaga ama Coverage for Kids (Caymiska Ilmaha) waxaad heli kartaa caymiska daryeelka caafimaad oo kuu sii socda adiga oo bixinaya lacag bil’le ah. Dheeftaada COBRA waxaa maamula Ameriflex. Wixii su’aalo ah ee ku saabsan COBRA wac adegga macaamiisha: 1-877-606-6705.

Xulashooyinka Kale ee Ceymiska Daryeelka Caafimaad: Haddii aad joojisay daryeel bixinta oo aad u baahan tahay inaa hesho caymiska daryeelka caafimaad ee muddada dheer, booqo wahealthplanfinder.org. Waxaad ogaan kartaa haddii aad xaq u leedahay Washington Apple Health oo bilaash ah ama waxaad isla barbardhigi kartaa noocyada kale ee daryeelka caafimaad.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.