Qoddobada Kooban ee Qorshaha Ceymiska Caafimaadka ee KPWA POS

Wax ka ogoow qorshahaaga caymiska gaarka ah ee hoose ama soo dejiso Hagaha Dheefaha Caafimaadka.

Booqoshooyinka Daryeelka Assaasiga ah ee Bilaashka ah*

Caymiskaaga Kaiser Permanente, ma lahan khidmada adeegga ceymiska markaad la kulanto dhaktarkaaga daryeelka assaasiga ah (sidoo kale loo yaqaano Adeeg Bixiyaha Daryeelka Aasaasiga ah, ama PCP). Waxaad ula kulmi kartaa PCP-gaaga baaritaankaada fayoobi-qabeed ama markaad xanuunsan tahay. Kaiser Permanente waxa kale oo ay bixisaa xulashooyinka daryeel ku bixinta xaalado badan sida figaan arag ah si aad daryeel ugu hesho adigoo gurigaaga ku raaxeysanayo.

Daryeelka Degdegga ah iyo Xaaladda Degdega ah
Haddii aanad ka heli karin ballan-qabsiga isla maalinta ah dhakhtarkaaga ama aad leedahay baahi caafimaad oo degdeg ah, xarunta daryeelka degdegga ah ee Kaiser Permanente ee kuugu dhow ayaa kuu xal aad kharash ahaan awoodi karto.

Adeeg Bixiyaha Daryeelka Assaasiga ah/Booqashooyinka Onlaynka Ka Dhacaayo: $0 Khidmada Adeegga Ceymiska
Booqashooyinka Daryeelka Degdegga ah: $0 Khidmada Adeegga Ceymiska
Booqashooyinka Qolka Gurmadka Degdegga ah: $200 Khidmada Adeegga Ceymiska

*Booqashooyinka aad ugu tageyso PCP-gaaga ma lahan khidmada adeegga ceymiska, sikastaba ha ahaatee haddii dhakhtarkaaga uu amro baaritaano ama shaqo shaybaar, waxaad bixin kartaa khidmada adeegga ceymiska ee adeegyadaas.

Faa’idooyinka Caafimaadka Maskaxda iyo Fayoobi-qabida

Caafimaadka shucuurtaada wuxuu muhiim u yahay si la mid ah caafimaadkaaga jidhka. Caymiska Kaiser Permanente waxaa ku jira taagero xirfadle, daawooyin, daaweynta koox ahaaned iyo daryeelka baddelka u noqda kuwa kale, iyo sidoo kale:

  • Helitaanka abyada caafimaadka shucuureed ee bilaashka ah iyo is-daryeelka sida Calm, oo loogu talagalay miyir-qabka, iyo Headspace Care, oo loogu talagalay tababbarka shacuureed ee fool-ka-foolka ah.

  • Mental Health Care Chat, halkaas oo aad si fudud ugu diyaarsan karto daryeelka caafimaadka dhimirka onlaynka.
  • Qiimaynta fogaan araga ah iyo booqashooyinka elektaroonigga ah si dib loogu eego calaamadahaaga oo aad u hesho xulashooyinka kugu habboon.

Dheefaha Daawada Dhakhtarka Uu Qoro

Dheefaha daawooyinka dhakhtarka uu qoro (Rx) ayaa ku jira caymiskaaga wayna fududahay inaad wareejisato daawooyinkaaga dhakhtarka uu qoro! Kaliya gal akoonka onleenka ah ee Kaiser Permanente ama wac Adeegyada Xubnaha.

Ku iibsashada boostada ayaa ah habka ugu jaban ee aad ku heli karto daawooyinkaaga dhakhtarka uu qoro. Ku hel daawooyinkaaga dhakhtarka uu qoro onleenka, wicitaanka taleefonka ama adiga oo isticmaalaya app-ka taleefonka casriga ah ee Kaiser Permanente.

Khidmadaha adeega ceymiska ee Rx
Farmashyaha:
daawada ah saadka 30-ka maalin
Ku Iibsashada Boostada:
daawada ah saadka 30-ka maalin
Daawooyinka Ka Hortagga Uurka ee Baddelka u ah Kuwa Kale*
$0
$0
Daawooyinka Lagu Qiimeeyo Waxtarkooda**
$4
$0
Daawooyinka Baddelka u ah Kuwa Kale ee La Doorbidayo
$8
$3
Daawooyinka Shirkadaha Gaarka ah ee La Doorbidayo
$25
$20
Daawooyinka Shirkadaha Gaarka ah ee La Doorbidayo
$50
$45
*Haddii aad u shaqeyso hay’ad diimeed ceymiskaaga caafimaadka waxaa ka reeban ceyminta ka hortagga uurka sida lagu oggolaaday ee ku xusan ka reebitaanka diimeed ee Affordable Care Act (Sharciga Daryeelka Caafimaad ee La Awoodi Karo). Sikastaba, waxaad midan si bilaash ah kaga heleysaa (adiga oo walibana wax ficil ah sameynin) Kaiser Permanente, inta aad ka diiwaangashan tahay ceymid caafimaad. **Daawooyinka lagu qiimeeyo waxtarkooda waa daawooyin baddel u ah kuwa kale oo loogu talagalay in lagu daaweeyo xaalado caafimaad oo kala duwan.

Faa’idooyinka Aragga

Kaiser Permanente waxay bixisaa daryeelka indhaha oo dhamaystiran. Tani waxaa ku jira 1 baaritaan isha ah oo bilaash ah 12 bilood kasta, iyo $600 12 bilood kasta oo loogu talagalay qalabka aragga (sida muraaydaha Bilaash indhaha, fareemyada iyo dhalada isha la dul saaro). Waxaad ka dooran kartaa qalabka indhaha oo aad u badan oo tayo sare leh kaasoo ku habboon labiskaaga iyo miisaaniyadaada. Qalab sixida iyo dib u hagaajintu had iyo jeer si bilaash ah ayaa lagu bixiyaa.

Maaree Xaaladaha Daba-Dheeraada

Cudurada daba-dheeraada sida sonkorowga, xanuunka raaga ama dhiig-karka ayaa samayn kara tayada nolashaada oo u baahan kara daawayn gaar ah. Nasiib wanaag, waxaa si wax ku ool ah loogu daaweyn karaa qaab nololeed caafimaad leh, daryeelka kahortagga ah iyo maarayn joogto ah. Marki laga soo tago booqashooyinka daryeelka aasaasiga ah ee daryeelka guud iyo gudbinta takhasuslaha, qorshahaaga caymiska wuxuu kaloo bixiyaa:

  • Tabbabarka fayoqabka ee hagida gaarka ah si loo helo oo loogu noolado si caafimaadsan.
  • Barnaamijyo iyo hagitaan laga helo koox daryeel oo la gaar yeelo si ay kaaga caawiyaan inaad maarayso xaaladaada.
  • App-yaasha taleefonka casriga ah ee loogu talagalay barnaamijyada iskala-bixinta ee la gaar yeelay, khilaawada, la-talinta iyo wax kale oo badan.

Dheefaha Dheeraadka ah

Baro wax badan oo ku saabsan dheefaah daryeelka ilkaha, maqalka iyo bacriminta iyo qoys dhisida ee ku jira lacag wada-bixintaada ceymis ee $25 bishiiba ah.

Dental Coverage Options
Progyny Logo
EPIC Hearing

Ku Maarey Dheefahaaga Caafimaadka Akoon Onleen ah

  • Eeg saacadaha iyo xaq u yeelashada dheefaha caafimaadka.
  • Codso ama wax ka baddel ku samee caymiska daryeelka caafimaadka.
  • Marin u hel dukumiintiyada iyo foomamka qorshaha ceymiska.
  • Furan kartaa wada-xiriirada iimaylka ee ku saabsan caymiska.

Khayraadka iyo Taageerada

Caawin u hel codsashada, su'aalaha ku saabsan caymiska, COBRA iyo wax kale oo badan.

Ka wac Adeegga Macaamiisha lambarka 1-877-606-6705 ama iimayl u dir SEIU775BG-caregiver@magnacare.com.

Adeegyada Xubnaha:
1-888-901-4636
myseiu.be/kp-member

Adeegyada Xubinka Cusub: 
1-888-844-4607
myseiu.be/kp-new-member

Adeegyada Caafimaadka Dhimirka
1-888-287-2680
myseiu.be/kaiser-bh

Khadka Caawinta Kalkaaliyaha
1-800-297-6877
myseiu.be/kp-nurse

Caawimada Dhinaca Luuqadda ee Xubinka
1-888-901-4636
myseiu.be/kp-language

Maqalka EPIC
1-866-956-5400
myseiu.be/epic

Progyny (Bacriminta iyo Qoys-dhisida)
1-833-233-0517
myseiu.be/progyny

Ku Hel Taageero Luuqadaada

Ka wac Adeegga Macaamiisha lambarka 1-877-606-6705 ama iimayl u dir SEIU775BG-caregiver@magnacare.com.

Waxa lagugu xidhiidhin doonaa wakiil ku hadla afkaaga oo kaa caawin kara su’aalaha ku saabsan codsashada iyo maaraynta dheefahaaga.

Marka lagugu diiwaan geliyo caymiska daryeelka caafimaadka, taageerada luqadda ayaa laga heli doonaa gudaha qorshahaaga caafimaad.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.