ਮੈਂ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਕਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Open Enrollment (ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾਮਾਂਕਣ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਲਾਈਫ਼ ਈਵੈਂਟ (ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ) ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਗਤਾ ਮਿਆਦ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੋਗ ਬਣੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੌਕਾ Open Enrollment (ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾਮਾਂਕਣ) ਜਾਂ QLE ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾਖਲਾ ਮਿਆਦ ਹੈ।

ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਸਿਰਫ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ:

 • 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ: ਕਵਰੇਜ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
 • 16 ਮਾਰਚ – 31 ਮਾਰਚ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ: ਕਵਰੇਜ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

Open Enrollment (ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾਮਾਂਕਣ): 1-20 ਜੁਲਾਈ

Open Enrollment (ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾਮਾਂਕਣ) ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਾਨਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 20 ਜੁਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਂਟਲ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ Coverage for Kids (ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ) ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਵਰੇਜ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੁਆਲੀਫ਼ਾਇੰਗ ਲਾਈਫ਼ ਈਵੈਂਟ (QLE)
30-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਮਾਂਕਣ ਮਿਆਦ

ਕੁਆਲੀਫ਼ਾਇੰਗ ਲਾਈਫ਼ ਈਵੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਮਾਂਕਣ ਮਿਆਦ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਗੁਆ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। QLE ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ QLEs ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ QLE ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਮਾਂਕਣ ਮਿਆਦ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ।
 • ਤਲਾਕ।
 • ਮੌਤ।
 • ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ (ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਬੈਠਣਾ)।
 • SEIU Healthcare NW Health Benefits Trust ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਐਂਪਲੌਇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਵਰੇਜ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਵਰੇਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ;
 • ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ।
 • ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਥਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • COBRA ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਾ
 • CHIP ਜਾਂ Medicaid ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ।
 • ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਐਂਪਲੌਇਅਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ (ਭਾਵੇਂ ਕਵਰੇਜ ਗੁਆ ਚੁਕੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ)।
 • ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ CHIP ਜਾਂ Medicaid ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨਾ।
 • ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਆਹ, ਜਨਮ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਰਭਰ (ਬੱਚਾ) ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.