Số giờ làm việc của tôi ảnh hưởng thế nào đến việc duy trì bảo hiểm?

Sau khi đăng ký tham gia bảo hiểm, số giờ bạn làm việc sẽ quyết định trạng thái bảo hiểm của bạn 2 tháng sau. Hãy xem các ví dụ bên dưới để biết số giờ bạn làm việc trong tháng 6 ảnh hưởng như thế nào đến bảo hiểm trong tháng 8.

THÁNG LÀM VIỆC
THÁNG BẢO HIỂM
Số giờ bạn làm việc trong tháng này:
Quyết định bảo hiểm của bạn trong tháng này:
Tháng 1
Tháng 3
Tháng 2
Tháng 4
Tháng 3
Tháng 5
Tháng 4
Tháng 6
Tháng 5
Tháng 7
Tháng 6
Tháng 8
Tháng 7
Tháng 9
Tháng 8
Tháng 10
Tháng 9
Tháng 11
Tháng 10
Tháng 12
Tháng 11
Tháng 1
Tháng 12
Tháng 2

Mất Bảo Hiểm Cá Nhân
Bạn làm việc ít hơn 80 giờ trong tháng 6. Bạn sẽ mất bảo hiểm trong tháng 8.

 

Không Còn Được Hưởng Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em)
Vì bảo hiểm cá nhân và Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em) có yêu cầu khác nhau về số giờ nên bạn có thể không còn được hưởng Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em) nhưng vẫn duy trì bảo hiểm cá nhân.

Bạn làm việc hơn 80 giờ nhưng ít hơn 120 giờ trong tháng 6. Bạn duy trì bảo hiểm cá nhân nhưng mất Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em) trong tháng 8.

 

Tự Động Tiếp Tục Bảo Hiểm
Nếu bạn bị mất bảo hiểm do không đủ số giờ, thì vào lần tiếp theo bạn đạt được số giờ làm việc bắt buộc trong một Tháng Làm Việc, bảo hiểm của bạn sẽ tự động tiếp tục trong Tháng Bảo Hiểm liên quan*.

Bạn đạt được số giờ làm việc bắt buộc trong tháng 6. Bảo hiểm sẽ tự động tiếp tục trong tháng 8.

*Khi bảo hiểm được tiếp tục, chủ lao động không thể tự động khấu trừ khoản phí đồng bảo hiểm hằng tháng và bạn sẽ nhận được một thông báo yêu cầu bạn tự thanh toán. Nếu có khoảng thời gian gián đoạn trong bảo hiểm từ 12 tháng trở lên, bạn sẽ phải nộp đơn đăng ký lại đối với bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.