ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ

ਪੁਰਾਣੀਆਂ (ਕ੍ਰੌਨਿਕ) ਸਥਿਤੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਕਸਰ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ ਜਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ।

ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਢੰਗ, ਨਿਵਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

SEIU 775 Benefits Group ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ,

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ

ਇਹਤਿਆਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਜਾਂ PCP ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੈਲਨੈੱਸ ਕੋਚਿੰਗ

ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵੈਲਨੈੱਸ ਕੋਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਦਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਸਤ-ਫੁਰਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ (ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ) ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਰੈਫ਼ਰਲ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼

ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ-ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕੀਤਾ (ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ) ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਵੈੱਲਨੈਸ ਕੋਚਿੰਗ, ਅਤੇ ਨਾਂਮਾਤਰ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

KPWA ਅਤੇ KPNW ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • ਨਵਾਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Insulin Start Program): ਕਿਸੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 12-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।
 • ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ: ਕਿਸੇ ਸਮਰਪਿਤ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, 12-24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਏਗਾ।
 • ਨਿਰੰਤਰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Ongoing Diabetes Case Management)* ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਆਮ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।

ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ।

*ਸਿਰਫ਼ KPWA ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ: ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Kaiser Permanente ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਐਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਔਪਟ-ਇਨ ਸੇਵਾ ਹੈ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ)।

 

Aetna ਦੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਰੈਫ਼ਰਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਡਾਇਬੀਟਿਕ ਹੋ, ਤਾਂ Aetna ਮੈਂਬਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ 1-855-736-9469 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਉਹ:

 • ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਦਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹਰਾਂ ਕੋਲ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਐਕਸੈੱਸ ਕਰਨ ਲਈ Aetna Health ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

KPWA ਅਤੇ KPNW ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ, ਵੈਲਨੈੱਸ ਕੋਚਿੰਗ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਪ੍ਰੀਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਰੈਫ਼ਰਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੈਲਨੈੱਸ ਕੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ।
 • ਵਧੇਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ।
 • ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ।
 • ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡਣਾ।
 • ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ।
 • ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਰੱਖਣਾ।

ਵੈਲਨੈੱਸ ਕੋਚ ਨਾਲ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ 1-866-862-4295 'ਤੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤਕ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ Kaiser Permanente – ਵੈਲਨੈੱਸ ਕੋਚਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ। ਇਸ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟ ਲਈ ਵਿਆਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

 

Aetna ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ AbleTo ਤਕ ਮੁਫ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

AbleTo ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਰਚੁਅਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ
ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਰੂਪ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ 1-866-287-1802 'ਤੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪੂਰਬੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤਕ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ AbleTo.com/Aetna 'ਤੇ ਜਾਓ।

AbleTo ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਇਨਸੁਲਿਨ: ਤਰਜੀਹੀ ਜੈਨਰਿਕ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਨਸੁਲਿਨ ਲਈ $0। 

ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ (Summary of Benefits) ('ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਡ੍ਰੱਗਜ਼' ਹੇਠ) ਦੇਖੋ। 

ਸੂਈਆਂ, ਸਰਿੰਜਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਸੇਟ ਵਰਗੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੰਪ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਮਾਨੀਟਰ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਣ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ (Summary of Benefits) (‘ਟਿਕਾਊ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ’ ਹੇਠ) ਦੇਖੋ।  

 

ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ

ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਜੋੜਾਂ, ਹੱਡੀਆਂ, ਲਿਗਾਮੈਂਟਾਂ, ਟੈਂਡਨਾਂ (ਜੋੜਕ ਟਿਸ਼ੂਆਂ) ਜਾਂ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ ਜਾਂ ਆਰਥ੍ਰਾਈਟਿਸ)। ਦਰਦ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਹਨ।

MedBridge ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਐਪ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫ਼ਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈੱਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਮਿਲੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਟੈਬਲੇਟ, ਜਾਂ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ, MedBridge ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ: 

 • ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
 • ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕਸਰਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। 
 • ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਫ਼ਿਜ਼ਿਕਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀਏ 
ਆਪਣੇ Kaiser Permanente ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ। ਉੱਥੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਰੈਫ਼ਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨ-ਨੈੱਟਵਰਕ (ਭਾਵ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਫ਼ਿਜ਼ਿਕਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।   

 • ਫ਼ਿਜ਼ਿਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਈ-ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਭਰੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।  
 • ਤੁਸੀਂ ‘ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭੋ’ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

Hinge Health ਇੱਕ ਫ਼ਿਜ਼ਿਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਐਪ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ: 

 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਸਮੇਤ) ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈੱਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। 
 • ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ, ਈਮੇਲ, ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਹੈਲਥ ਕੋਚ ਅਤੇ ਫ਼ਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

Aetna ਦੇ ਨਾਲ, Hinge Health ਲਈ ਕਿਸੇ ਰੈਫ਼ਰਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ Hinge Health ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫ਼ਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। 

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ! 

ਇਸ ਸਮੇਂ, Hinge Health ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  

$15 ਦਾ ਸਹਿ-ਭੁਗਤਾਨ (ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ – ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ)। ਰੈਫ਼ਰਲ ਜ਼ਰੂਰੀ। 

 

$15 ਦਾ ਸਹਿ-ਭੁਗਤਾਨ (ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ – ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ)। ਕਿਸੇ ਰੈਫ਼ਰਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

KPWA:

ਐਕਿਊਪੰਕਚਰ, ਮਸਾਜ ਥੈਰੇਪੀ, ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਅਤੇ ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ: $0 ਦਾ ਸਹਿ-ਭੁਗਤਾਨ (ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ – ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ)। ਸਿਰਫ਼ ਮਸਾਜ ਥੈਰੇਪੀ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰਲ ਜ਼ਰੂਰੀ।

 

KPNW: 

 • ਐਕਿਊਪੰਕਚਰ, ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਅਤੇ ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ: $0 ਦਾ ਸਹਿ-ਭੁਗਤਾਨ (ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ — ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ)।
 • ਮਸਾਜ ਥੈਰੇਪੀ: $25 ਦਾ ਸਹਿ-ਭੁਗਤਾਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 12 ਤਕ ਸੈਲਫ਼-ਰੈਫ਼ਰਲ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ। ਰੈਫ਼ਰਲ ਜ਼ਰੂਰੀ।

 

 • ਐਕਿਊਪੰਕਚਰ, ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਅਤੇ ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ: $0 ਦਾ ਸਹਿ-ਭੁਗਤਾਨ (ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ — ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ)।
 • ਮਸਾਜ ਥੈਰੇਪੀ: $15 ਦਾ ਸਹਿ-ਭੁਗਤਾਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 20 ਤਕ ਸੈਲਫ਼-ਰੈਫ਼ਰਲ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ।

ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਪਲਾਨ ਹੈ?
ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ ID ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਪਲਾਨ ਫ਼ਾਈਂਡਰ (Health Plan Finder) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟਸ ਗਾਈਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਆਪਣਾ ZIP ਕੋਡ ਪਾਓ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਮੈਡੀਕਲ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ZIP ਕੋਡ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਉਪਲਸ਼ਧ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪਲਾਨ Aetna ਹੈ। ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪਲਾਨ Kaiser Permanente of the Northwest (KPNW) ਹੈ। ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪਲਾਨ Kaiser Permanente of Washington (KPWA) ਹੈ। ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ।

ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.