ជម្រើសគម្រោងសុខភាពធ្មេញ

ប្រើតារាង និងពិនិត្យមើលការសង្ខេបអត្ថប្រយោជន៍នៃគម្រោង ដើម្បីជួយអ្នកប្រៀបធៀបគម្រោង និងយល់ពីការចំណាយប្រាក់ហោប៉ៅដែលអាចមានរបស់អ្នក។

Delta Dental
Willamette Dental Group
អត្ថប្រយោជន៍អតិបរមាប្រចាំឆ្នាំ
$5,000
គ្មាន
ប្រាក់បង់មុន
$0
$0
ការពិនិត្យតាមទម្លាប់
ធានារ៉ាប់រងពេញលេញ
ធានារ៉ាប់រងពេញលេញ
អត្ថប្រយោជន៏នៃការតម្រង់ធ្មេញ
បាទ/ចាស
បាទ/ចាស
បណ្ដាញ​អ្នក​ផ្ដល់​សេវា​ព្យាបាល
Delta Dental មានបណ្តាញអ្នកផ្តល់សេវាទូលំទូលាយ រួមទាំងនៅតំបន់ជនបទផងដែរ។ អ្នកនឹងចង់ស្វែងរកពេទ្យធ្មេញ Delta Dental PPO ដើម្បីបង្កើនអត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នកឱ្យដល់កម្រិតអតិបរមា។
Willamette Dental មានទីតាំងងាយស្រួលជាច្រើននៅ Washington ភាគខាងលិច ដែលអាចឱ្យ​អ្នកងាយស្រួលស្វែងរកទន្តពេទ្យ Willamette ប្រសិនបើអ្នករស់នៅតាមច្រករបៀង I-5។
ស្វែងរកពេទ្យធ្មេញនៅជិតអ្នក
800-554-1907
DeltaDentalWA.com
1-855-433-6825
myseiu.be/oe-willamette

ស្វែងរក​ទន្តពេទ្យ​ក្នុង​បណ្ដាញ​ដែល​នៅជិត​អ្នក។

  1. ចូលទៅកាន់ DeltaDentalWA.com
  2. ចុច​លើ “Online Tools (ឧ​បករណ៍​លើ​អ៊ីនធឺណិត)” និង​ប្រើប្រាស់ “Find a Dentist Tool (ស្វែងរក​ឧបករណ៍​ទន្តពេទ្យ)”។
  3. ជ្រើសរើស “Delta Dental PPO” ដើម្បី​ច្រោះ​លទ្ធផលស្វែងរក​​របស់​អ្នក។

 

បង្កើតគណនី MySmile។

MySmile® ​ផ្ដល់​ឲ្យ​អ្នក​នូវ​សិទ្ធិ​ចូល​ប្រើប្រាស់ 24 ម៉ោងក្នុង 7 ថ្ងៃ​លើកាតសម្គាល់ខ្លួនរបស់​អ្នក ការ​ប៉ាន់ស្មាន​តម្លៃ​ដែលត្រូវ​បង់​ផ្ទាល់ខ្លួន និង​ច្រើន​ទៀត! ចូលទៅកាន់ DeltaDentalWA.com ដើម្បី​បង្កើត​គណនី​របស់អ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។
សម្រាប់សំណួរជាក់លាក់ចំពោះគម្រោងរបស់អ្នក សូមទាក់ទង Delta Dental តាមរយៈលេខ 800-554-1907

ស្វែងរក​ទន្តពេទ្យ​ក្នុង​បណ្ដាញ​ដែល​នៅជិត​អ្នក។

ចូលទៅកាន់ WillametteDental.com។ អ្នកអាចស្វែងរកពេទ្យធ្មេញនៅជិតអ្នក ហើយអានការវាយតម្លៃរបស់អ្នកជំងឺដែលមិនបានច្រោះ។

 

កំណត់ពេលណាត់ជួបនៅពេលណាមួយដែលអ្នកអាចធ្វើបាន។

នៅពេលអ្នកត្រៀមរៀបចំកាលវិភាគ សូមទូរសព្ទទៅមជ្ឈមណ្ឌល Willamette Dental Group Appointment Center តាមលេខ 855-433-6825

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.