ਡੈਂਟਲ ਪਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ

ਚਾਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਲਾਨ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।

Delta Dental
Willamette Dental Group
ਸਲਾਨਾ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟ
$5,000
ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਕਟੌਤੀਯੋਗ
$0
$0
ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚਾਂ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਆੱਰਥੋਡੌਂਸ਼ੀਆ ਲਾਭ
ਹਾਂ
ਹਾਂ
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕ
Delta Dental ਕੋਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ Delta Dental PPO ਡੈਂਟਿਸਟ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੋਗੇ।
ਪੱਛਮੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ Willamette Dental ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਟਿਕਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ I-5 ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ Willamette ਡੈਂਟਿਸਟ ਲੱਭਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੂੰ ਲੱਭੋ
800-554-1907
DeltaDentalWA.com
1-855-433-6825
myseiu.be/oe-willamette

ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਇਨ-ਨੈੱਟਵਰਕ ਡੈਂਟਿਸਟ ਲੱਭੋ।

  1. ਇੱਥੇ ਜਾਓ DeltaDentalWA.com
  2. “ਆਨਲਾਈਨ ਟੂਲਸ” (Online Tools) 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ “ਇੱਕ ਡੈਂਟਿਸਟ ਲੱਭੋ” (Find a Dentist) ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
  3. ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਟਰ ਕਰਨ ਲਈ 'Delta Dental PPO' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

 

MySmile ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ।

MySmile® ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ID ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 24/7 ਪਹੁੰਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ! ਆਪਣਾ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ DeltaDentalWA.com 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ, Delta Dental ਨਾਲ 800-554-1907 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਇਨ-ਨੈੱਟਵਰਕ ਡੈਂਟਿਸਟ ਲੱਭੋ।

ਇੱਥੇ ਜਾਓ WillametteDental.com. ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਡੈਂਟਿਸਟ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ਿਲਟਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰਿਵਿਊ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 

ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਤੈਅ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੁਕਦਾ ਹੋਵੇ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ Willamette Dental Group ਦੇ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ 855-433-6825 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.